Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Memorandum Klubu ekonómov SPOS k blížiacim sa voľbám

Predčasné parlamentné voľby, ako každé iné voľby, sú príležitosťou - mali by byť - pre predkladanie vízií a predstáv, ako by mala naša spoločnosť vyzerať, čomu by mali naši politici načúvať, o čo sa usilovať. Napriek tomu, aký je skutočný stav spoločnosti, ako je zadefinovaná doba, sú ľudia - a to je dobre -, ktorí nerezignovali a svoj názor verejne prezentujú. Tu je jeden z nich.
Počet zobrazení: 2460
SPOS.JPG

Trvalo absentuje v nej najmä podpora takých zmien v štruktúre hospodárstva Slovenska, ktoré by zabezpečovali zvyšovanie konkurencieschopnosti, renesanciu slovenského poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a rozvoj zamestnanosti a zvyšovaniu sociálnych štandardov. Prístup k ekonomike často redukovali na fiškálnu oblasť a to najmä na rozpočet, znižovanie deficitov a zvyšovanie HDP. Tieto makroekonomické ukazovatele sú však odtrhnuté od sociálnych istôt. Naša ekonomika je v prevažnej miere postavená na exportných spoločnostiach, ktoré dostali investičné stimuly a daňové prázdniny. Priemysel je založený na znižovaní podielu pracovnej sily na pridanej hodnote výrobného procesu. Tento systém bol zavedený príchodom automobiliek. Čo však takmer úplne chýba v našom priemysle, je produkcia s vyššou pridanou hodnotou. A na tú je potrebný výskum a inovácie, ktoré na Slovensku nemajú podporu. Treba pritom vytvoriť také stimuly, ktoré cez vzdelanostnú, výskumnú a inovatívnu ekonomiku pritiahnu kapitál, ktorý bude potom zhodnocovať know-how v prospech ekonomiky a zamestnanosti s vyššou pridanou hodnotou. Potrebujeme čo najrýchlejšie nastaviť novú stratégiu podpory zamestnanosti, aby vznikali pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou a dôstojnou úrovňou miezd. Očakávame, že v budúcnosti sa vláda bude systematický venovať aktívnej plošnej hospodárskej politike s dôrazom na reálnu ekonomiku a obmedzí selektívne poskytovanie výhod, vytvárajúcich špecifické režimy fungovania pre bohaté subjekty. Na druhej strane podporí domácu produkciu najmä exportne orientovanú v zaostávajúcich regiónoch.

Odmietame tézu, že za súčasný stav ekonomiky je zodpovedná výlučne svetová hospodárska kríza. Vývoj našich makroekonomických parametrov je dôsledkom vysokej otvorenosti ekonomiky naviazanej najmä na hospodárenie eurozóny. Naša ekonomika v posledných rokoch podlieha hospodárskym cyklom v hlbších fázach. Tieto majú výraznejší vplyv na verejné financie, ktoré sú značne ovplyvnené nízkymi mzdami a vysokou nezamestnanosťou. Vývoj našich makroekonomických ukazovateľov je pritom viac ovplyvňovaný naším okolitým ekonomickým prostredím ako opatreniami vlády. To síce oslabuje vplyv vlády na reálny chod ekonomiky, ale ju však neoprávňuje rezignovať na účinné využívanie tých nástrojov, ktoré jej ešte v rukách ostali, lebo to by neznamenalo nič iné ako zbavovanie sa zodpovednosti za stav ekonomiky a úroveň sociálneho rozvoja pred národom.

Spomaľovanie tempa rozvoja, spomaľovanie výstavby infraštruktúry, prehlbujúce sa disparity medzi regiónmi, pokles reálnych príjmov, zvyšujúca sa inflácia, zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými jasne a dostatočne preukazuje, že dopady krízy nemožno riešiť tými istými prostriedkami, ktoré ju vyvolali. V ekonomike čoraz viac absentujú morálne základy jej fungovania, čo vo svojich dôsledkoch môže ohrozovať ozajstnú demokraciu v spoločnosti. Preto je nevyhnutná zmena paradigmy hospodárskej politiky spolu so zvyšovaním zodpovednosti vlády za jej efektívnosť.

Pri riešení zamestnanosti na Slovensku sa neprihliada na nedostatočný agregátny domáci dopyt. Otázky zamestnanosti sa sústreďujú najmä na zvýšenie flexibility trhu práce. Zároveň snaha zamestnávateľov, najmä zahraničných, dosahovať ešte vyššiu produktivitu bez adekvátneho nárastu miezd vedie k oslabeniu kolektívnych práv a postavenia odborov.

Okrem aktívnej účasti vlády na tvorbe hospodárskej politiky považujeme za dôležité zásadnú zmenu filozofie daňového systému. Súčasný systém daní považujeme:

- za daňový systém podporujúci bohatých;

- za daňový systém, ktorý nepomáha realizovať sociálny štát;

- za daňový systém, ktorý nesmeruje k aktívnemu vplyvu na ekonomiku, pričom tento je po zavedení eura prakticky jedinou pákou vlády na smerovanie ekonomiky Slovenska.

Popritom miera zdanenia a ostatných odvodov (daňová kvóta II) je jednou z najnižších v Európe, má klesajúcu tendenciu. Tento stav vyvoláva akútny nedostatok zdrojov štátu potrebných na realizáciu sociálnej politiky.

Súčasný daňový systém je zameraný na zdaňovanie obyvateľstva pričom v najbližšom volebnom období je žiaduce tento preorientovať tak, aby bol zdaňovaný prioritne kapitál, resp. jeho prírastok.

1. Vychádzajúc z vyššie uvedených postulátov Klub ekonómov SPOS považuje za potrebné v tejto oblasti:

- Opätovne zaviesť diferencovanú daň z príjmov.

- Zdaniť dividendy a zisk určený k rozdeleniu.

- Zaviesť daň z dedičstva ako aj daň z darovania (nad určitú hranicu).

- Zaviesť zdanenie najmä prírastku majetku vo vlastníctve jednotlivca resp. rodiny nad určitú hranicu.

- Zaviesť systémové používanie daňových úľav u fyzických i právnických osôb (napr. nezdaňovať vklady do vedy a výskumu a pod).

- Zvýšiť daňové zaťaženie majetku a to najmä neproduktívneho a nadštandardného, súčasne rozšíriť daňové prázdniny na byty a štandardné domy na 10 rokov.

- Rozšíriť zdaňovanie na zdroji príjmu.

- Obmedziť úniky na daniach do zahraničia a to najmä do tzv. daňových rajov zavedením ohlasovacej povinnosti Národnej banke Slovenska.

2. Zásadným spôsobom (viď ČR) zmeniť druhý dôchodkový pilier. Zaviesť väzbu zvyšovania príjmov ústavných činiteľov a štátnej správy na zvyšovanie dôchodkov v I. pilieri.

3. Obmedziť tzv. zlaté padáky u manažmentu podnikov s účasťou štátu.

4. Zabrániť ďalšiemu nárastu aparátu (nárast od r. 1995 až o 60 % napriek nasadeniu výpočtovej techniky), ako aj odmien v obciach a mestách s cieľom návratu do stavu min. roku 2000. Úspory tejto časti verejnej správy viac orientovať v prospech života obyvateľov miest a obcí.

5. Zrušiť stropy na odvody do zdravotných poisťovní.

6. V zásade zastaviť privatizáciu. Umožniť prechod nemocníc na štátne akciové spoločnosti bez možnosti ich tichej privatizácie.

Podpísaní: Prof. Ing. Július Alexy, CSc.,Dr.h.c., Ing. Ivan Okáli, DrSc., Doc. Jozef Sokira, CSc., Doc. Ing. Ivan Figura, CSc., Ing. Ladislav Sklenár, CSc., Ing. Peter Magvaši, CSc., mim. prof., Ing. Ján Pápol, Doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., Doc. Ing. Ján Králik, CSc.,Ing. Michal Borguľa, Ing. Ivan Roháľ Iľkiv, Ing. Martin Halás

SPOS - Spoločnosť pre občanov Slovenska združuje ekonómov, ktorí pracovali a pracujú v bankovníctve, na ministerstve financií, štatistike, SAV a v národnom hospodárstve. Predsedom združenia je Michal Borguľa. Občianske združenie sa pravidelne stretáva od svojho založenia a pripravuje odborné ekonomické stanoviská. Jeho členovia sú pravidelnými účastníkmi a prednášajúcimi HN klubov a Klubu Nového slova.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
12. december 2011, 11:31
Až keď profesorka Ilona Švihlíková spomenula na Klube Nového Slova počas prednášky o "gréckej lži", že "sú aj iní ekonómovia ako tí fiškálni", až potom som si uvedomil, že "iní ekonómovia" akosi už dlho a dlho a dlho mlčia a prenechali úplne práve neoliberálnym "expertom" médiá i oficiálnu verejnú mienku.

Najviac ma to trápilo u ekonómov hlásiacich sa ku SMeru-Sociálnej demokracii, ktorí dlho čušali a akosi nevedeli nájsť priestor na argumenty proti neoliberálnym finančnýmv argumentom.

Pomoc prišla zvonku, nakoniec, asi sa niet čo čudovať, prvé obete neoliberálnych omylov si zlízli v USA a Bruseli a k nám to prichádza tak v doznievajúcich vlnách.
Preto ma nadchlo všetko to analyzovanie krízových javov a dokonca objavenie sa novej politicko-ekonomickej filozofie, alebo ak chcete, teórie, čo bude po kapitalizme - teda ekonomická demokracia. Autor profesor D.Schweickart tu už na Slovensku prednášal - a prednášal predsa v aule Ekonomickej Univerzity v Bratislave o socializme.

Preto vítam i prebudenie ďalších a ďalších ekonómov a k tomuto prehláseniu, i keď nie som členom SPOS, sa kľudne súhlasne pridám.

Ak čítam dolu členstvo SPOS, malo by to znamenať, že Smer-Sociálna demokracia po voľbách v marci 2012 a po zostavení vlády môže siahnuť okamžite po tomto vyhlásení a začať ho realizovať na praktických opatreniach a v praktických krokoch vládnej politiky.
Slovenská spoločnosť tým dosiahne podstatné zlepšenie v existujúcich podmienkach kapitalizmu na Slovensku.Ale iba zlepšenied podmienok, nie zásadnú ekonomickú zmenu. Dnes vďaka i za to málo.
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
12. december 2011, 12:28
Čo však takmer úplne chýba v našom priemysle, je produkcia s vyššou pridanou hodnotou. A na tú je potrebný výskum a inovácie, ktoré na Slovensku nemajú podporu. Treba pritom vytvoriť také stimuly, ktoré cez vzdelanostnú, výskumnú a inovatívnu ekonomiku pritiahnu kapitál, ktorý bude potom zhodnocovať know-how v prospech ekonomiky a zamestnanosti s vyššou pridanou hodnotou.

len take zaklinadlo stare 40 rokov, jasne ze chyba vyskum a inovacie, lenze na tie treba peniaze a tie nie su a najblizsich 7 rokov asi ani nebudu. myslim ze chyba hlavne sedliacky rozum, aby sa rozbehli take projekty, ktore sa daju realizovat bez velkych nakladov a zamestnaju ludi. prax je vsak taka, ze ked sa nieco zaujimavo-lukrativne objavi, hned sa to sprivatizuje, odpreda, posunie dalej. cize problemom je nase neuveritelne korupcne prostredie. ak by ludia za porusovanie povinnosti pri sprave cudzieho majetku dostavali 20 rokov natvrdo ako v takom anglicku, by si nedovolovali co si dovoluju. zial je to v kazdej politickej strane, cize kriza moralky a od tej treba zacat...

divne posobia viacere body, hlavne ten posledny o transformacii zariadeni zdravotnej starostlivosti na statne akciove spolocnosti, kto pozna Pentu a praktiky na slovensku vie co tym chcem naznacit...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 12:35
"Smer-Sociálna demokracia po voľbách v marci 2012 a po zostavení vlády môže siahnuť okamžite po tomto vyhlásení a začať ho realizovať na praktických opatreniach a v praktických krokoch vládnej politiky." Myslis ,ze mu to koalicny partner(SDKU,KDH alebo HID)dovolia ?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 13:13
Dík, anton b., máte pravdu, to tam je nejaký pozostatok paradigmy, že právna forma akciovej spoločnosti nemocnici ako hospodárskemu subjektu pomôže - do toho ich tlačí ten liberálny postoj. To už potom J.Gazarek nastolil rovnako alternativu na premýšľanie - nemocnica ako samosprávne družstvo lekárov a sestričiek. Nuž, realisticky sa prihováram, neriešme naj ližších pár rokov právny status nemocníc, ale riešme trvalý prílev peňazí do nemocníc, pretože raz tam budeme na návšteve všetci.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 13:32
Suhlasim s vami... Pri tom stave moralky, ktory vladne na slovensku mi toto memorandum pripada ako dalsi sposob, ako vybabrat so strednou triedou. Asi niekoho mrzi, ze nejaka stredna trieda este existuje.
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
12. december 2011, 14:20
Od takého zoznamu ekonómov by som čakal serióznejšie vyhlásenie. Toto je agitka Smeru a zbytočne veľa kecov. Štát je postavený na slobode, rovnosti a bratstve. Ak apelujeme na solidaritu, tak tú by sme nemali dosahovať diktátom a rozdeľovanie peňazí zveriť politikom. To je sen Róbertka a jeho družiny - bohatým zoberú a oni budú rozdeľovať. Nech rozdeľujú tí, čo dokážu zarobiť. A takýto systém by ste páni profesori mohli navrhnúť.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 14:52
To nema chybu.Myslim Tvoj prispevok.My s PZV sme sice dobre citali ,ale malo pozorne .Vsimnite si ako pekne je to tam zakamuflovane "6. V zásade zastaviť privatizáciu. Umožniť prechod nemocníc na štátne akciové spoločnosti bez možnosti ich tichej privatizácie."Zastavit privatizaciu tym, ze sprivatizujem.Tym padom sa v inem svetle ukazuje cela deklaracia .Lahsie sa chape preco KDH sa vytrvalo brani zakazu transformacie aj ked z pohladu tejto vlady je to kontraproduktivne.A este aj pred volbami.To by mohla byt cena ,ktoru Smer zaplati za koalicneho partnera .Co na to PZV ?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 15:30
a je to tam jasne uvedené, i to, že sa nemocnice nebudú privatizovať. Overil som si to, Ch.A.

To znamená, že táto skupina SPOS síce mnohé veci myslí dobre, ale minimálne v tomto bode s nemocnicami a zdravotníctvom sa rozchádza s politickým programom Smeru-SD a signatárov neviem rozoznať, či sú to funckionári Smeru-SD.Skôr nie ako áno. Takže ok, vyhlásenie to je príťažlivé, ale treba o jeho obsahu diskutovať a to predsa robíme...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 16:10
Aj to tam je ? SPOS tiez nechce privatizovat,ved to nas ucicikalo.Tam ich na rozdiel od nas Tonik chytil na hruskach.Len transformovat co je vlastne privatizacia.Aspon to tak tvrdia lekari aj Smeraci .Teraz.
Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
12. december 2011, 20:48
Vo zverejnenej deklarácii na základe istých zovšeobecňujúcich poznátkov vývoja ekonomiky Slovenska sú formulované isté vychodiska. Tie vychodiska asi nie sú kompexné. Ja to chápem ako isté ťažiskové problémy na ktoré je orientovaná pozornosť a v širších súvislostiach formuluje problém. S textom možno súhlasiť, nesúhlasiť alebo sa k nemu postaviť úplne ľahostajne. Čo ma poburuje? Ten kto nesúhlasi, nech napíše svoje zovšeobecňujúce ekonomické hodnotenie a nech dokáže že ekonomika Slovenska sa uberá správnym smerom. Že nezamestnanosť je to čo chceme, že chceme aby bahatý boli ešte bohatší, aby socialné nožnice boli ešte viac roztvorené. Preto financie majú rozdeľovať tí čo ich vedia zarobiť /p. Dano/ To sa musite stašne triasť keby sa náhodou rozdeľovali podľa iných principov. Formulované závery môže prevziať hociktoré politicka strana do svojej agendy. Veď to nie je prvý material od týchto autorov.Bojime sa toho že sa toho zmocni Smer a Robertko a prečo sa nerealizuje za Mikulaška,Richardka a madam na poste predsedu vlády.Neviem či vštci pod transformáciou rozumejú to isté čo p.anton.b. Viem že autori transformáciu nemocnic na štátne akciovky chápu inak ako zmieňovaný diskuter. Verím že autori bližšie vysvetlia ako oni chápu tranformáciu nemocnic na a.s. A problé zdravotníctva nie je len v jeho trasformácii či netransfomácii ale predovšetkým nastavenie transparentného toku péňazi od poistenca cz poisťovňu až do nemocnice.Je isté že prechod k znalostnej ekonomike nie je otázka hodin ale rokov a pri terajšej úrovni školstva všeobecne to môžeme hovoriť o desiatke rokov aj to len za predpokladu veľmi cieľavedomých krokov pri výbere odborov, formovaní a zamerani celého školského systému. Rám si prečítam podnetné návrhy, myšlienky bez strachu kto bude zostavovať novu vládu. Memorandum nie je o tom kto bude predsedom vlády ale o tom čo by mala vziať v úvahu vlada ktorá vzíde z volie v marci 2012.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 21:05
ak bude chcieť zabrzdiť tie neoliberálne reformy a pootočiť kormidlom v prospech ľudí.

Otázka právnej formy nemocníc je teraz veľmi citlivá a preto je správne i v rámci diskusie vyjasniť, ako to signatári myslia. Tá otázka premeny nemocníc na akciovky je dokonca až príliš horúcou témou potom, čo zas minister Uhliarik "odskočil" od dohôd v memoradne s LOZ a "teta" dočasná premiérka ušla pred zodpovednosťou do zahraničia - je to pochopiteľné, cez nemocnice preteká priveľa peňazí, aby privatizácia mohla byť bez boja zastavená...

Pán A.Múdry, ako program na prvý rok (2012) teda memorandum môžeme vziať - ale čo ďalej?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
12. december 2011, 21:07
1.Verim.Aj on.Ved je z KDH.Aj ked lekari tvrdia ,ze klamanie mu ide lepsie. 2."A problé zdravotníctva nie je len v jeho trasformácii či netransfomácii ale predovšetkým nastavenie transparentného toku péňazi od poistenca cz poisťovňu až do nemocnice." Tak toto je priam na zvolitelne miesto na kandidatke KDH.Mozno este pred ministrom.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. december 2011, 09:39
Peťo odkiaľ tá teta? Nezachytil som okanžik, kedy si premierka vyslúžila tento titul. Totiž ja túto terminológiu rád používam od jej zavedenia predsedom parlamentu Ivanom Gašparovičom. A v jeho prípade označenie za starého uja je plne výstižné, lebo tento národ má takých predstaviteľov akých si zaslúži. A dokonca tu je pokrok ak ho porovnáš s takými zločincami ako boli napr. Šalgovič a Biľak. Aj oslovanie teta mi pripadalo v prípade diskutérky Vierky ako veľmi výstižné, dokonca by som použil radšej tetula. Na to sa určite zhodneme ak si dobre pamätám tvoje reakcie. Ak by som však mal používať titul teta pre Radičovú tak potom sa bojím, že pre politikov Smeru by mi zostali už len vulgárne výrazy, lebo oslovanie špinavec Róbertko nevystihuje dostatočne morálne hodnoty tohto politika.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. december 2011, 11:23
Odbočíme od témy:
Prečo "teta"Radičová? Nuž, Radicsnény nás opušťa vždy, ak treba niečo rozhodnúť. A keď už je rozhodnuté a je zle, plače, prosí, sľubuje. Neposlušným chlapcom hovorí "drž balónik", do kamery sa usmieva alebo plače podľa vhodnosti situácie, klebetí a sľubuje, sľubuje a neplní, prosto nénika od susedov, ako ju pozná každý Prešporák z mestského paneláku.Adnes je kde ak nie je v parlamente, kde sa v skrátenom konaní majú odsúhlasiť novely o netransformovaní nemocníc a o uspokojení nárokov lekárov?

A teraz k téme:
Preto nás na tomto memorande SPOS-u najviac potrápila tá veta o transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, lebo je to téma, ktorá burcuje 13.12. parlamentom NR SR, v TA3 sa pýta spravodajca, či minister Uhliarik blafoval, či premiérka oklamala lekárov tým, že do parlamentu nezaradila návrhy z Memoranda medzi lekármi z LOZ a vládou.

Keď to všetko malo byť podľa dohody LOZ a vlády dohodnuté, odrazu sa objavil nenápadný "bod 6." memoranda SPOS-u na webe Slova a hlása, že nemocnice budú transformované na a.s. bez privatizácie ( hm, ako keď mladík sľúbi mladici, že budú spať celú noc nahí v jednej posteli, ale bez sexu,pri všetkej počestnosti...).

Inak, tento bod 6.potom dosť ničí dôveryhodnosť celého vynlásenia, pretože iba vďaka všímavosti antona b. sme si všimli nenápadný "kukac" v podmienkach, ktoré sú inak zmysluplné a chceme ich. Lenže teraz?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. december 2011, 12:10
a spavat budu, aj si uziju, aj krdiel deti porodi.Ved je to prirodzene.Hadam len nik nepochybuje, ze mladica ostane stale panna???No never tomu!Ked to svato svate tvri teta z krestanskej unie,minister z krestanskeho hnutia.A teraz este aj SPOS.Spoločnosť pre občanov Slovenska.Nuz ano.Aj Uhliarik je obcan.Neprivatizovana -transformovana,stale panna -pomilovana.Dokonca sa to rymuje.
Obrázok používateľa Anonymný
#6
(neuvedené)
13. december 2011, 14:12
Tento dokument neprináša žiadnu systémovú zmenu, hoci na začiatku rázne odsúdi neoliberalizmus. "Daňové prázdniny na byty", to má riešiť bytový problém? "Zásadným spôsobom" zmeniť 2.pilier - to je ako? Ak sa zmenia % ďalšia vláda ich kľudne dá na 9% ku 9%. Zrušiť stropy na odvody do zdravotných poisťovní - aby mali ich súkromní vlastníci väčší zisk ? Nevidím tu návrh na zákaz ich zisku, nedajbože na ich zrušenie. Umožniť prechod nemocníc na a.s. nepotrebuje komentár. Formulácia "bez možnosti tichej privatizácie" má svoj pôvab. Ak by sa umožnil ich prechod na a.s. s legislatívnym zákazom privatizácie, nasledujúca vláda môže tento zákaz väčšinou v parlamente zrušiť a privatizácia bude v pohode "veľmi hlučná"
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. december 2011, 19:23

Vďaka Imrich Juhár za skvelý satirický komentár k pár bodom ako napr.:

" 5. Zrušiť stropy na odvody do zdravotných poisťovní. 6. V zásade zastaviť privatizáciu. Umožniť prechod nemocníc na štátne akciové spoločnosti bez možnosti ich tichej privatizácie."

***************************

Nechcem sa ani pýtať za koho kopú títo páni z SPOS-u. Už tam chýbal len Peter Zajac-Vanka

Ale toto nedopatrenie SPOS-u vlastnou hyper aktivitou a pochlebovačskou iniciatívou rýchlo napravil: "Preto vítam i prebudenie ďalších a ďalších ekonómov a k tomuto prehláseniu, i keď nie som členom SPOS, sa kľudne súhlasne pridám. Peter Zajac-Vanka"

Takže zrejme pre Smer skončil "boj" za verejné zdravotníctvo už pred predčasnými voľbami. NO COMENT

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. december 2011, 22:31
a cieľavedome presadzovaná I.Miklošom preto, lebo je vraj prednosťou Slovenska.Na takéto kecanie bolo treba včas reagovať. Skutočnosťou je, lacná pracovná sila je antistimulom technického rozvoja. Ak sú pre podnikateľa technické inovácie drahé v porovnaní s lacnou pracovnou silou podnikateľ zabudne, že celé dejiny spoločnosti a dosiahnutý pokrok bol založený na tom, že prírodné sily a technický pokrok nahradzoval ľudskú drinu. Substitúcia je očividná. Ale naši "podnikatelia" zleniveli a keď poznali že z celého sortimentu výrobných nákladov firmy je položka -mzdy- na Slovensku pre nich najvýhodnejšia,lebo odľahčuje ostatné výrobné náklady, naberú smer do pekla. Nie technika bude cieleným substitučným faktorom pri znižovaní nákladov,ale práve naopak. Výsledkom tohoto prístupu je aj skutočnosť, že za posledné roky od "zamatovej"klesla na Slovensku intenzita ročnej tvorby vynálezov z pôvodných 1.400-1.600 na 160-240. To nie je pokles, ale prepad.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. december 2011, 13:45
Dano, Inga pisete ze Fico je ako Janosik bohatim bral a chudobe daval ale su aj ine priklady kde bohaty sami hovoria vlade ze treba zdanit bohatych a byt solidarny. Ja sa pytam ako je mozne z mojich evracov ktore davam poistovni si niekto uleje a ja ked pridem do nemocnice si budem musiet priplatit ved je to chore a chory su aj ludia ktory takuto poistavnu dotuju z vlastneho vrecka svoju rodinu okradnu aby mala zisk poistovna tak tomu hovorim charakter.
Obrázok používateľa Anonymný
#7
(neuvedené)
16. december 2011, 18:27
To sú liberáli ako vyšití, tí neprekročia prah za kapitál ani o krôčik, to sú nihilisti k pokroku, to je hanba slovenakej spoločenksej vedy. Píšu o morálnych zádsadách fungovania ekonomiky a tou morálnou zásadou je pre nich kapitál. Pamätajte, zdravtníctvo je dnes kapitalistické, čo v ňom nefunguje odborne, to je vina tohoto zdravotníckeho kapitalizmu, iba lekári LOZ sú hrdinovia, ktorí sa postavili sami bez týchto liberálov pod toto tu podpísaných za práva slovenského národa. A ako je u nás štúrovským zvykom, ako on Štúr i LOZ zostalo samé pri branení práv národa na národné zdrvotníctvo. Ďakujem lekári štúrovci, ja som váš podporovateľ vo verejnosti, vaša sláva raz bude. Počítajte ľudia, zdravotné poisťovne platia rovnako za zdravotné výkony a štátne nemcnice sú v strate a a.s. nemocnice v zisku, aký to zázrak liberálneho vlastníctva, Matematicky je v tom, že buď pacient platí v a.s. nemocnici, čo neplatí v štátnej nemocnici, alebo iba štátne nemocnice robia, čo je zdravotnými poisťovňami zle platené, alebo to zle platené jednoducho súkromné a.s. presunú na štátne nemocnice. Lieberáli klamú a klamú ako v tomto článku a aby ste to ľudia nezbadali tak vám podosunú kostičky, aby ste ich hlodali a pri tej hostine chudíbných nezbadli tie ich fanatické liberálne kreténstva.

Stránky

Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama