Reklama
Reklama

Kniháreň Slova

Počet zobrazení: 2363

anotacie uvodFot.jpgPeter Juza (ed.): Vlastenec a Európan Vladimír Clementis | Mária Bátorová:
Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote | Matúš Kučera: State a články
k slovenskému stredoveku | Anna Arutunyan: Putinovo tajomstvo | André Gorz:
Capitalism, Socialism, Ecology | Karl Korsch: Marxism and Philosophy |
Anton Hemerijck: Changing Welfare States

Peter Juza (ed.): Vlastenec a Európan Vladimír Clementis

Clementis obálka.JPGZborník z príspevkov prednesených na medzinárodnej spomienkovej konferencii, ktorá sa konala na pôde Inštitútu ASA 20. septembra 2012. V rámci tejto konferencie, ktorá bola pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, prezentovali svoje pohľady na život, dielo a osud Vladimíra Clementisa renomovaní slovenskí autori: Elena Londáková, Jozef Špaček, Artúr Soldán, Peter Kopecký, Martin Krno, Jozef Lysý, František Škvrnda, Michal Štefanský a Ľuboš Jurík. Zborník, ktorého zostavovateľom je Peter Juza a vydal ho Inštitút ASA, obsahuje okrem textov, ktoré odzneli na konferencii, aj bonus a prejav úcty - spomienkovú časť bývalých spolupracovníkov V. Clementisa – Jola Lišková, Cyril Kraus, Matej Andráš a Miloš Krno – a niektoré doposiaľ nepublikované fotografie.

Inštitút ASA, 2012, 108 strán


Mária Bátorová: Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote   

Bátorová_Tatarka.JPGKto bol Dominik Tatarka? Človek mnohých identít a rol, ktoré nie sú komplementárne, ba niekedy sa až vylučujú... Azda preto dodnes chýbal komplexný pohľad, hlbinnejší vzhľad a výskum diela a jeho tvorcu. Autorka monografie, literárna vedkyňa a zároveň i spisovateľka, ako avízo knihy predosiela charakteristiky Dominika Tatarku: „Muž, ktorý miloval prítomný okamžik a v ňom večnosť. Muž ,špecifickej senzibility‘. Muž s vlastnou víziou slobodného sveta a medziľudských vzťahov. Muž, ktorý na počiatku v úzkostiach hľadal Boha, aby ho postupne na svojej ceste nachádzal. Muž ideí, uvažovania, myslenia a činu. Málovravný, no konajúci. Zameraný na podstatu vecí, vážny a bez humoru. Rapsód, balansujúci na nietzscheovskom povraze, človek, ktorého mentálne a morálne základy mali podstatu základov mrakodrapu v oblastiach , kde bývajú časté zemetrasenia.“

Mária Bátorová ponúka tri kľúčové argumenty o Tatarkovi a jeho diele:
1. Tatarka bol „existencialistom“ pred konštituovaním tohto literárneho prúdu vo Francúzsku. Upozorňuje na to sám a Mária Bátorová to potvrdzuje v komparácii s Camusom.
2. Tatarka nebol ateista a nebol len „občan“.
3. Tatarka svojím dielom nepatrí k postmoderne. Literárna vedkyňa odkrýva mnohorozmernosť Tatarkovho života a diela v ľudskej aj intelektuálnej živosti a vytvára plastický obraz autora, ktorého storočnicu narodenia si pripomenieme 14. marca 2013.

Veda, 2012, 304 strán


Matúš Kučera: State a články k slovenskému stredoveku

kučera.jpgVýber z prác profesora Matúša Kučeru umožňuje odbornému i laickému čitateľovi v kompaktnej podobe zoznámiť sa s jeho textami, ktoré sú „roztratené“ vo viacerých vedeckých časopisoch, zborníkoch a publikáciách z rôznych časových období – od počiatkov jeho vedeckej tvorby až po posledný príspevok z konferencie v roku 2011. Štúdie sú usporiadané do 4 blokov:  O koncepcii slovenských dejín, Slovenská historiografia, Hospodárske a sociálne dejiny slovenského stredoveku a Slovensko-poľské vzťahy v stredoveku.

Texty tohto medzinárodne uznávaného medievalistu, vyznačujúce sa harmonickou symbiózou erudície a čítavosti, zásadným spôsobom prispievajú do pokladnice slovenskej národnej historiografie. Pri príležitosti 80. narodenín autora zostavil a na vydanie pripravil Martin Homza.

PostScriptum, 2012, 422 strán


Anna Arutunyan: Putinovo tajomstvo

Putin obalka.jpgMáloktorá téma vzrušuje politických analytikov tak ako zákonitosti ruskej politiky. Rusko, krajina opradená rôznymi mýtmi a poverami, krajina obrovských sociálnych rozdielov, medveď, ktorý čaká na svoje prebudenie... Ak však hovoríme o Rusku ostatných desiatich rokov, zákonite hovoríme aj o jedinom mužovi – Vladimirovi Putinovi. Ako je možné, že tento bývalý príslušník KGB a presvedčený byrokrat si udržiava výsostné mocenské postavenie už viac ako desaťročie, a to v krajine, kde mnohé závisí iba od šťasteny? V čom spočíva jeho čaro? A má vôbec nejaké? Vladimir Putin, jeden z najmocnejších mužov sveta, je v mnohom odrazom svojej rodnej krajiny, prostredia, ktoré ho vynieslo až na politický vrchol. Ak ho chceme pochopiť, musíme preto navštíviť nielen Moskvu, ale aj vzdialené mestečká či regionálne centrá, o ktoré sa často nikto nezaujíma.

„Knihu som začala písať pred štyrmi rokmi a mala odpovedať na otázku, prečo sa okolo ruských politikov stále vznáša kult osobnosti,“ píše autorka. „No čím hlbšie som prenikala do problematiky, tým viac som si uvedomovala, že tento jav odzrkadľuje hlboko zakorenené spoločensko-ekonomické a psychologické pomery v Rusku, spôsob, ako sa tu chápe štátna moc.

Nie je to kniha o Vladimirovi Putinovi, tých už bolo napísaných dosť a čitateľ si z nich ľahko urobí názor. Táto kniha je o Rusoch a ich vzťahu k štátnej moci – o rôznych vymyslených či nepísaných pravidlách, podnikateľských záujmoch a mýtoch, ktoré ho určujú. Putinova éra iba poodhalila, že ruský vládca sa naozaj stále podobá na cára.

IKAR, 2013, 304 strán


André Gorz: Capitalism, Socialism, Ecology

André Gorz v knihe nadväzuje na politické dôsledky svojich prorockých a vplyvných diel Cesty do raja a Kritika ekonomického rozumu. Na pozadí technologického pokroku, ktorý pretransformoval charakter práce a štruktúru pracovnej sily poukazuje na politické programy ľavice aj pravice. V oboch vládne chaos: pravica, rozpoltená medzi požiadavkami kapitálu a „tradičnými hodnotami“ svojich priaznivcov dokáže ponúknuť iba klamlivé riešenia, kým ľavica sa ich buď vzdáva, alebo zostáva pokúšaná regresívnými, „fundamentalistickými“ návrhmi, pre ktoré  nie je v moderných spoločnostiach miesto. Autor rozpoznáva vážne riziko predstavované duálnou spoločnosťou s hyperaktívnou menšinou robotníkov pracujúcich na plný úväzok, ktorí stoja proti tichej väčšine, ktorej zamestnanie je, v najlepšom prípade, nestabilné. Gorz ponúka novú definíciu kľúčového sociálneho konfliktu medzi západnými spoločnosťami z hľadiska deľby práce a formy a náplne nepracovného času.

Autor berie do úvahy meniace sa kultúrne prístupy k práci, preskúmava historický projekt socializmu, ktorý, ako tvrdí, chcel stanoviť pravidlá a hranice ekonomickej racionality, a nie vytvoriť nejaký centrálne plánovaný, produktivistický štátny systém. Predovšetkým však ponúka čerstvú perspektívu pre ľavicu, ktorej úloha musí byť, podľa jeho názoru, rozšírenie sféry svojho záujmu na individuálne ľudské činnosti, a rast možností pre naplnenie jednotlivcov.

Verso, január 2013, 160 strán


Karl Korsch: Marxism and Philosophy

V diele Marxizmus a filozofia sa autor dovoláva prehodnotenia vzťahu medzi marxistickou teóriu a buržoáznou filozofiou a trvá na kľúčovej úlohe Heglovej dialektiky a oddanosti revolučnému úzu. Aj keď bolo toto dielo vo svojom čase všeobecne kritizované, získalo si miesto medzi najdôležitejšími dielami marxistickej filozofie dvadsiateho storočia a zasluhuje si kritické prehodnotenie dnešnými odborníkmi a aktivistami.

Verso, január 2013, 176 strán


Anton Hemerijck: Changing Welfare States

Anton-Hemerijck.jpgDielo Meniace sa sociálne štáty predstavuje novú významnú analýzu vlny sociálnych reforiem, ktorá sa prehnala Európou počas posledných dvoch dekád. Komparatívnym spôsobom analyzuje reformné trajektórie a politické ciele v oblasti prudkej sociálno-ekonomickej reštrukturalizácie, ako aj kritický dopad globálnej finančnej krízy na budúcnosť sociálnych štátov. Kniha poukazuje na to, že celkový rozmer sociálnych reforiem v rámci jednotlivých štátov EÚ sa značne líši. V niektorých prípadoch zmenu sociálneho štátu sprevádzali vážne sociálne konflikty, kým v iných prípadoch získali nepopulárne sociálne reformy široký súhlas opozičných strán, odborových zväzov a zamestnaneckých organizácií.. Zmena sociálneho štátu stále prebieha a v snahe o väčšiu súdržnosť vedie k zmiešanej mozaike starej a novej politiky a inštitúcií. Neprekvapuje, že proces dosiahnutia súdržnosti zostáva nekompletný v dôsledku konvenčnej adaptácie na výzvy ekonomickej globalizácie, fiškálnych úsporných opatrení, rodinných a rodových zmien, nepriaznivej demografie a meniacich sa politických rozporov.

Oxford UP, december 2012, 480 strán

Dovozcom zahraničných publikácií je www.megabooks.sk/

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama