Odborný seminár Futurologickej spoločnosti na Slovensku: Človek, energia a peniaze

utorok, 24. jún 2014 - 16:00

fss_podujatie.jpg

 
 


Vás pozýva na odborný seminár na tému

"Človek, energia a peniaze“

Program:

Úvodné slovo: PhDr. Avgoustinos Avgoustis, PhD.
Koreferát: doc. PhDr. Ladislav Hohoš
, CSc. 
Diskusia.     

Čas konania: utorok – 24. júna 2014  od  16.00  hod.
Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV,
Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch.

                                            www.futurologia.sk  

 

PhDr. Avgoustinos Avgoustis, PhD.
Autor knihy Veľký omyl. Veľtok a nepochopená spoločnosť. Bratislava: Iris 2004.

Anotácia:

Východiskom môjho prístupu je známa Herakleitova téza „ta panta rhei“ transformovaná v jej modernejšom podaní podľa Theodora Schwenka(1), ktorý skúmal archetypálne formy toku vody (napríklad rieky) ako prelínanie rôznych prúdov, rozličných rytmov, vo vnútri väčších prúdov a vyjadril hlbšiu tézu, že tok sa chce realizovať nezávisle od matérie ktorá ho obklopuje.

Neexistuje žiadny dôvod aby sme obraz toku v vnútri tokov obmedzili len na vnútorné prúdenia rieky, ktoré sa vzájomne diferencujú inou teplotou, hustotou, tlakom alebo rytmom. Tok vo vnútri tokov predstavuje aj reprodukcia každého živého organizmu v širšom prostredí reprodukcie iných organizmov v iných formách energie (voda, vzduch). Predsa aj kŕdeľ (húf) rýb, ktoré často plávajú prekvapujúco synchronizovane a koordinovane, predstavujú tok (diskrétnych organizmov) vo vnútri ich životného média, ktorý predstavuje voda ako spojitého prostredia, kontinua. Ide tu o rozlíšenie medzi spojitým a diskrétnym tokom.

Vo vývoji spoločnosti pozorujeme tri súbežné nezvratné procesy: a) nárast množstva energie nevyhnutnej na existenciu a reprodukciu stále väčšieho množstva ľudských bytostí, b) nárast zložitosti spoločnosti v štátnom a celoplanetárnom rozmere, c) neustály nárast inteligencie v jej širšom chápaní, ktorý nevyhnutne vedie k vytvoreniu umelej inteligencie. Ako navzájom súvisia tieto procesy?  

Jeden zo sprievodných javov vyššie uvedených procesov je neustály nárast úlohy peňazí v rozvinutých spoločnostiach. Peniaze a ich úloha v spoločnosti, napriek tomu že sa, neraz označujú ako „Boh našej doby“, nie sú dostatočne racionálne vysvetlené a pochopené. Tento všeobecný ekvivalent - výmenný prostriedok, väzba všetkých väzieb, dobyl a ovládol každý kút sveta a určuje pomaly každý aspekt nášho života.

Peniaze patria do skupiny spoločenských technológii alebo nástrojov, ktoré sú „výtvorom ľudskej činnosti ale nie ľudského dizajnu a plánovania“. Dokonca aj tí, ktorí sú majstri v ich zarábaní a označujú sa ako finanční guru, ako napríklad George Soros uznávajú, že nevedia čo presne peniaze sú: „svetový kapitalistický systém by bol lepšie pochopený ak by sme pochopili funkciu ktorú v ňom zohrávajú peniaze“ (2)

Človek stále pôsobí v podmienkach keď nepozná sám seba ani svoju spoločnosť. Dôsledné a racionálne vysvetlenie peňazí je možne len za predpokladu zmeny chápania človeka a spoločnosti. Spoločnosť sa nám javí ako určité energetické univerzum, v ktorom neustále prebiehajú nelineárne interakcie ľudských a mimoľudských foriem energie. Človek sa v jeho zápase o reprodukciu stáva čím ďalej tým viac najefektívnejším prostriedkom toku rozličných foriem energie na planéte Zemi. Peniaze predstavujú určitú formu energie v stave superpozície, ktoré sprostredkujú energetické interakcie v rámci spoločnosti.

Kľúčové slová:

Asymetria, nelinearity, zložitosť, tok energie, asymetrická symbiotická koevolúcia, autokatalýza, samoreprodukcia, reprodukčná výhoda, princíp „viac za menej“, sebevzťažnosť/samoreferencia, sebepodobnosť, fraktálna geometria chaosu, evolúcia, kvantová previazanosť / stav superpozície, turbulentný pohyb, vedomie, inteligencia, umelá inteligencia, spoločnosti nízkych a vysokých energií.

1. Theodor Schwenk. Sensitive Chaos, The Creation of Flowing Forms in Water and Air. Rudolf     Steiner Press 1996.
2. George Soros, Otvorená spoločnosť, Kalligram, Bratislava 2001, str. 86. 

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984