Odborný seminár na tému: Silové polia – úvodné vystúpenie doc. RNDr. Elena Ferencova, CSc.

utorok, 11. november 2014 - 22:00


fss.jpg


Vás pozýva na odborný seminár na tému

"Silové polia“


Program:

           Úvodné slovo: doc. RNDR. Elena Ferencová, CSc.
Koreferát: Mgr. Ľudmila Anderková 
             Diskusia.   
              

Čas konania: utorok – 11. novembra 2014  od  16.00  hod.
Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch.

 

           Ladislav Hohoš,
           predseda FSS  

                                                                                  www.futurologia.sk  

                                                                       


Silové polia

Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Autorka sa zaoberá účinkami silových polí ako jednej z foriem existencie a pohybu hmoty, ktorá spája navzájom častice látky do jednej sústavy a uskutočňuje ich vzájomné pôsobenie  teda  - interakcie. Častice na seba pôsobia (interagujú) tak, že každá častica vytvára okolo seba silové pole, v ktorom sa konečnou rýchlosťou šíri rozruch. Každé silové pole je nositeľom hybnosti, momentu hybnosti a ďalších atribútov, ktoré sa prv pripisovali len látkam. V kvantovej teórii poľa má každý druh častíc silové pole, napr. nukleónové pole, pionové pole atď., a príslušná častica (napríklad pión) sa chápe ako kvantum príslušného poľa (napríklad piónového poľa).

Špeciálne venuje pozornosť „Teórii strún“ , ktorá je zatiaľ jednou z najviac rozvinutých fyzikálnych hypotéz vysvetľujúcich pojmy ako hmota, priestor a čas. Struny a superstruny sú podľa tejto teórie základom reality týchto troch pojmov. Podľa  kvantitatívnej logiky, struna je základnou jednotkou, ktorá umožňuje existenciu priestoru. Je to vibrujúca forma energie. Existencia uzavretých strún je podľa niektorých fyzikov príčinou toho, že gravitácia je tak slabá sila v porovnaní s napríklad rádovo slabšou elektromagnetickou silou. Uzavreté struny, z ktorých sú niektoré (čo je dané ich vibrovaním) nositeľmi gravitácie majú schopnosť uniknúť z nášho rozmeru do iného a tým sa dramaticky znižuje gravitačný efekt v našej realite. Teória strún je teória vo vývoji v oblasti časticovej fyziky, ktorá sa pokúša zjednotiť kvantovú mechaniku a všeobecnú relativitu. Teória strún hovorí, že elektróny a kvarky vnútri atómov nie sú objektami s nulovými dimenziami, ale skôr jednorozmerné oscilujúce linky ("struny"), ktoré majú len dĺžku, ale nie výšku či šírku.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984