Prezentácia publikácie Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť

utorok, 19. máj 2015 - 15:30


upv_kns.jpg
S l o v e n s k á   a k a d é m i a    v i e d
Ústav politických vied SAV
a
Klub Nového slova

Vás pozývajú
na prezentáciu knižnej publikácie

Ivan Laluha a kol.:

Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť

 

dňa 19. mája (utorok) 2015 o 15,30 hod.
v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV, VEDA
Štefánikova 3, Bratislava

Moderuje: PhDr. Miroslav Pekník, CSc. riaditeľ ÚPV SAV

__________

Kontaktná adresa:
Ústav politických vied SAV
Tel. č.: 02/54789724
e-mail: polipek@savba.sk
 

laluha-a-kol_alexander-dubcek-jeho-doba-a-sucasnost.jpgIvan Laluha a kolektív: Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť

Alexander Dubček patrí k tým osobnostiam moderných slovenských dejín, ku ktorým sa historici, a nie len oni, ale aj širšia verejnosť, neustále vracajú. A to tak z hľadiska jeho zástoja v dramatickom období roku 1968, ako aj skutočnosti, že sa stal do značnej miery symbolom zápasu za demokratickú premenu spoločnosti, za občianskej práva a ľudskú dôstojnosť. Ústav politických vied SAV sa pri realizácii svojej dlhodobej výskumnej línie – Osobnosti slovenskej politiky – zaoberal životom a dielom Alexandra Dubčeka výstupmi z viacerých vedeckých konferencií a seminárov. Knižné publikácie Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne (2004) a Alexander Dubček – politik, štátnik, humanista (2009), priblížili A. Dubčeka odbornej aj širšej verejnosti z rozličných aspektov. Predkladaný zborník svojím obsahom ďalej rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša aj názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo politické myslenie a konanie obsahuje podnety aj pre súčasnosť.
VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, 224 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984