Podnikateľská reštrukturalizácia v poľnohospodárstve

Výmera pôdy spoločností s r. o. je už vyššia ako výmera pôdy družstiev
Počet zobrazení: 5500

V podmienkach slovenského poľnohospodárstva rozhodujúci podiel na trhovej poľnohospodárskej produkcii majú väčšie podniky – družstvá a obchodné spoločnosti. Výsledky Štrukturálneho cenzu fariem 2011 a Štrukturálneho zisťovania fariem 2013 a 2016 ukázali, že v roku 2016 výmera obhospodarovanej pôdy spoločností s ručením obmedzeným už bola vyššia ako výmera obhospodarovanej pôdy družstiev. V roku 2016 spoločnosti s r. o. obhospodarovali 703 534 hektárov, družstvá len 662 880 hektárov, t. j. o 40 654 hektárov menej ako spoločnosti s r. o. Pritom v roku 2013 družstvá obhospodarovali 700 102 ha, čo bolo o 23 125 ha viac ako spoločnosti s.r.o. V roku 2010 obhospodarovali družstvá 740 081 ha, spoločnosti s r.o. 633 169 ha, a to bolo o 106 912 ha viac ako spoločnosti s.r.o. Ústup družstiev z hospodárenia na pôde je kontinuálny a jednoznačný. Na druhej strane priemerná výmera obhospodarovanej pôdy na jedno družstvo v roku 2016 bola 1 188 ha, priemerná výmera obhospodarovanej pôdy na jednu spoločnosť s r. o. bola v roku 2016 len 314,8 ha.

V polovici druhej dekády 21. storočia tak dochádza k výraznému podnikateľskému zvratu. Výmera obhospodarovanej pôdy spoločností s r. o. je už vyššia ako výmera obhospodarovanej pôdy družstiev. Družstvá strácajú z hľadiska veľkosti obhospodarovanej pôdy svoju majoritu a v rámci podnikateľskej reštrukturalizácie už prevažujú na pôde spoločnosti s ručením obmedzeným. Dochádza k poklesu počtu poľnohospodárskych družstiev (i keď táto právna forma dosahuje najvyššiu priemernú výmeru obhospodarovanej pôdy) a, naopak, dochádza k výraznému nárastu počtu spoločností s r. o. (pritom spoločnosti s r. o. vykazujú najnižšiu priemernú výmeru obhospodarovanej pôdy a najnižší priemerný počet veľkých dobytčích jednotiek na jeden podnik). Spoločnosti s ručením obmedzeným sú typické maximalizáciou koncentrácie a intenzity výroby s nízkym výskytom živočíšnej výroby.

Za posledné roky na Slovensku iba málo podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva sa rozhodlo podnikať formou družstva. Ak poľnohospodárske družstvá vznikali, tak prevažne rozdelením, resp. splynutím alebo zlúčením už predtým existujúcich družstiev. Rozdiely medzi spoločnosťami s ručením obmedzeným a poľnohospodárskymi družstva môžeme vidieť aj v zadlženosti majetku (novozaložené obchodné spoločnosti prevzali bonitný majetok z družstiev a hospodárili tak bez záväzkov voči bankám či partnerom).

V súčasnom konkurenčnom prostredí poľnohospodárski manažéri pochopili, že ak chcú prežiť, musia efektívne hospodáriť a vytvárať zisk. Poľnohospodárske družstvá boli nútené prehodnotiť svoj systém riadenia a vedenia podniku. Tento tlak bol vyvolaný snahou udržať sa v silnom konkurenčnom prostredí. Poľnohospodári si tak zvykajú na náročnejšie ekonomické prostredie. Sprísňuje sa financovanie investícií a kontrola podpôr. Nové podmienky vyžadujú modernizáciu riadenia a profesionálnejší manažment podnikov.

Zmeny, ktoré nastali v zložení poľnohospodárskych podnikov, smerujú k vytvoreniu efektívnej podnikateľskej štruktúry. To neznamená zánik družstevnej formy podnikania, ale dochádza k prirodzenému výberu takej podnikateľskej formy, ktorá je v daných podmienkach prijímaná ako najjednoduchšia a najefektívnejšia. Tento proces podnikateľskej selekcie nepovedie k zániku družstevnej formy podnikania, ale naopak k upevneniu a udržaniu zdravých družstiev s dobrými ekonomickými výsledkami,  efektívnym a profesionálnym riadením.

Článok bol v rozšírenej forme publikovaný v Roľníckych novinách č. 27, 4. 7. 2018

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984