Reklama

Spoločnosť Ladislava Novomeského


SPOL.Novomoského.JPGPredseda spoločnosti Peter Jaroš

Kontakt: Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
sln@strana-smer.sk, 02 54434515

Spoločnosť Ladislava Novomeského je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1997 v Bratislave, postupne vznikali jeho kluby v Senici, Košiciach, Prievidzi, Trnave, Nitre a ďalších mestách.

Členmi spoločnosti môžu byť občania SR a právnické osoby so sídlom v SR, ktoré prispievajú k naplneniu jej cieľov. Na zabezpečenie svojej činnosti získava prostriedky od domácich sponzorov, z darov, grantov, spolupracuje s Nadáciou F. Eberta.

Spoločnosť Ladislava Novomeského pôsobí v duchu demokracie a humanizmu s cieľom oživovania ľavicových hodnôt a utvárania priestoru pre sociálnodemokratický prúd v spoločnosti. Pritom má záujem úzko spolupracovať so všetkými podobne orientovanými inštitúciami doma i v zahraničí.

Ciele Spoločnosti Ladislava Novomeského

* zachovať a šíriť odkaz Ladislava Novomeského, významného predstaviteľa slovenskej inteligencie, popredného básnika, publicista a politika, najvýznamnejšieho básnika skupiny DAV
* podporovať a organizovať výskum v oblasti spoločenských vied
* uskutočňovať lektorskú a vydavateľskú činnosť, zameranú na šírenie získaných poznatkov a skúseností
* vytvárať informačné, materiálne, ale i sociálne podmienky pre samostatné projekty realizované formou grantov a štipendií
* šíriť hodnoty humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti
* podporovať verejnú a politickú angažovanosť občanov
* podporovať tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt

Každoročná spoluúčasť pri organizovaní celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského

Oslavy výročí významných osobností.

Údaje pre 2 % z danej z príjmov:

Spoločnosť Ladislava Novomeského,
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31772706

 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018


Trnavský samosprávny kraj
Mesto Senica
Záhorská knižnica Senica
Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava
Literárne informačné centrum Bratislava
 

v y h l a s u j ú

XXXII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018

 

1. Podmienky súťaže:

 • súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. (Práca, ktorá nám bude zaslaná ako súťažný príspevok a bola už knižne publikovaná samostatne alebo  ako  súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži,  nebude porotou  akceptovaná.);
 • každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) formátu A4v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (formát textových editorov MS Word .doc, .docx);
 • súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar apod.;
 • súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník. (Súťažiaci priloží k zasielanému súťažnému príspevku vyplnenú prihlášku do súťaže. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku dosúťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku zákonný zástupca);
 • súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

 

2. Priebeh súťaže:

 • súťaží sa v troch vekových kategóriách:

I. kategória:

žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií

II. kategória:

študenti stredných škôl

III. kategória:

študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

 • tlačené práce je potrebné zaslať poštou na adresu:
 • Záhorská knižnica
  Vajanského 28
  905 01 Senica
 • práce v elektronickej forme je potrebné poslať na e-mailmetodika@zahorskakniznica.eu
 • kontakt pre poskytovanie informácií: metodika@zahorskakniznica.eu, tel. 034/ 651 2604, 034/ 6543782

Uzávierka súťaže je 28. septembra 2018

 

3. Vyhodnotenie súťaže

 • súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien;
 • vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 6.12.2018;
 • výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.eu a www.infolib.sk;
 • porotou ocenené a odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú organizátori súťaže a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom);
 • súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú;
 • neprevzaté ocenenia zasielame poštou iba výnimočne, výhercovia si môžu ocenenia prevziať v Záhorskej knižnici v Senici.

 

4. Ceny:

Hlavná cena
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja:   100,- €
Cena Literárneho informačného centra

Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:

I. kategória

1. cena

do 33,- €

 

2. cena

do 25,- €

 

3. cena

do 17,- €

II. kategória

1. cena

do 50,- €

 

2. cena

do 33,- €

 

3. cena

do 25,- €

III. kategória

1. cena

do 66,- €

 

2. cena

do 50,- €

 

3. cena

do 33,- €

Zaslaním súťažného príspevku do súťaže autor súhlasí s tým, aby Záhorská knižnica použila osobné údaje v rozsahu, ktorý poskytne v rámci korešpondencie s ním za účelom ich evidencie v prípade výhry. Tento súhlas autor poskytuje do momentu skončenia účelu spracovávania osobných údajov autora alebo až do jeho odvolania. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že sú mu známe skutočnosti uvedené v § 15 zákona č. 122/2013.

lsln.jpg

 

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského pre súťažiacich do 18 rokov

Prihláška do súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského pre súťažiacich nad 18 rokov

Viac na: http://zahorskakniznica.eu/index.php/projekty/1102-literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2018