Reklama
Reklama

Orientovať sa otázkami

Počet zobrazení: 4355

Vraj život je zmena, vraj aj dejiny sú sériou zmien. Tak to aspoň tvrdí ľudová múdrosť. Nie však len ona, občas to tak vidia aj politológovia, sociológovia, dokonca aj historici. Porozumieť dejinným zlomom, zmenám, reformám, revolúciám môže len ten, kto sa pýta. Pozrime sa na čo všetko sa niekto, kto sa chce orientovať v zmenách, môže pýtať:  

 

 • Bolo možné zmeniť v danom systéme vládu voľbami?
 • Ak áno, prečo zmena prebehla ináč ako voľbami?
 • Aké sily sa podieľali za zmene, aké sily zmene vzdorovali?
 • Boli na zmene zainteresované aj sily „zvonku“?
 • Ak áno, ako v akej podobe svoj záujem presadzovali?
 • Do akej miery konfigurácia síl charakteristická pre daný systém,  bola schopná udržiavať svoju identitu v konfrontácii s tlakmi zvonku?
 • Aké je personálne zloženie síl zmeny?
 • Ak ide o „nových“ ľudí, skadiaľ sa títo „noví“ ľudia vzali?
 • Ak nejde o „nových“ ľudí, do akej miery ide o recykláciu druhého alebo tretieho sledu starých elít?
 • Ako boli sily zmeny pripravené a pripravované na zmenu?
 • Prešli priami aktéri zmeny špeciálnym výcvikom, alebo išlo o primárne o spontánne hnutie?
 • Ak išlo o spontánne hnutie, do akej miery bolo vo svojich neskorších fázach „kolonizované“ skupinami, ktoré sledovali iné, vopred inými definovaní ciele?
 • Ako vlastne zmena prebehla, aká bola jej fyzická podoba?
 • V akej politickej forme zmena prebehla?
 • Kto zmenu financoval?
 • Ako sa menila a ako sa zmenila politická orientácia médií v dôsledku sporu „nových“ so „starými“?
 • Zmenila sa pod tlakom politických zmien aj vlastnícka štruktúra v základných odvetviach národného hospodárstva?
 • Aké boli deklarované ciele a aké bolo skutočné ciele tých, ktorí sa podieľali na zmene?
 • Je rozdiel medzi tými, kto vládne nominálne a kto vládne reálne?
 • O aké vnútorné a vonkajšie sily sa nové vládnuce zoskupenie opiera?
 • Ako bola zmena legitimizovaná?
 • Prebehla zmena „legálne“, to znamená, podľa vopred dohodnutých pravidiel, alebo bol akt legitimovania pokusom „začať znovu“?
 • Ide o autentickú legitimitu, alebo ide o dodatočne konštruovanú legalitu, o legitimitu ex post?
 • Ak ide o politickú diskontinuitu, do akej miery má nová moc masovú podporu?
 • Aké možnosti má v novej konfigurácii opozícia?  
 • Čo sa vlastne reálne v danej spoločnosti zmenilo?
 • Zmenil sa systém, alebo sa zmenili len jeho správcovia?
 • Kto zmenou získal a kto zmenou stratil?

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy