Reklama
Reklama

Sociálna demokracia - Včera, dnes a zajtra

Počet zobrazení: 6227

Sociálna demokracia vznikla ako ideový prúd  koncom 19. storočia, kedy jej postavanie bolo zamerané najmä na presadzovanie záujmov robotníkov, ako najsilnejšej triedy spoločnosti, ktorá mala v tom čase podstatnú silu vzhľadom na rozmach priemyslu. Počas svojho vývoja sociálna demokracia nadobudla znaky sociálneho humanizmu, čo znamená, že presadzovala zodpovednosť štátu za zachovanie dôstojného života každého občana v spoločnosti. Tým sa sociálna demokracia stala riešením pre spoločenskú väčšinu, ktorej členovia sa navzájom stretávali, prezentovali svoje názory a myšlienky, so snahou vybudovať lepšie miesto pre život.

Vývojom nadobudli sociálno-demokratické strany charakter štandardných, hodnotových strán a majú zastúpenie v každej vyspelej krajine vo svete. V časoch svojej najväčšej popularity mali tieto strany širokú základňu ľudí, svojich voličov, ktorých zastupovali v politickom živote. Dôkazom toho sú štáty Škandinávie, konkrétne Švédsko, kde vládla sociálna demokracia bez prestávky 44 rokov a vybudovala najlepšie miesto pre život svojich obyvateľov, ako sa uvádza v každoročných prieskumoch kvality života a spokojnosti občanov. Príchod komunizmu do  oblasti strednej a východnej Európy, ale sociálnej demokracii podstatne zamiešal karty. V štátoch, v ktorých komunizmus nebol, boli tieto strany naďalej akceptované ako strany demokratické a hodnotové a v štátoch, v ktorých nastúpila diktatúra komunizmu boli predstavitelia sociálno-demokratických strán prenasledovaní, ba dokonca väznení, nútení k emigrácii, alebo popravení. Po rozpade komunistického bloku a po obnovení pluralitného systému zastúpenia politických strán v parlamentoch sa na politickú scénu vrátili aj sociálni demokrati. No ich akceptovanie najmä v postkomunistických štátoch strednej a východnej Európy bolo rozpačité, pretože mnohí ľudia, či už mladí alebo starí, si sociálno-demokratické strany spájali s komunizmom, čo je veľký omyl. Naplno sa to ukázalo v slovenských pomeroch v roku 1993 po vytvorení samostatného štátu, kedy boli všetky strany na rovnakej štartovacej čiare, no pravicové strany boli zvýhodnené z obáv pred návratom komunizmu, vďaka čomu utrpeli najviac strany ľavicové, sociálno-demokratické.

Slovensko už stihlo prejsť 20 ročným vývojom samostatnosti a veci sa trochu zmenili. Vládu v dvoch volebných  obdobiach iniciovala sociálno-demokratická strana, čo preukázalo čiastočnú akceptáciu tohto ideového prúdu v slovenskej spoločnosti. Dnes v roku 2013 sme svedkami poklesu tohto ideového prúdu.

Prečo je tomu tak?

Existuje viacero dôvodov a príčiny prečo sociálna demokracia upadá. Jedným z nich môže byť aj loby biznisu alebo veľkopodnikateľskej sféry, ktorá na Slovensku ovláda mediálny priestor a tým formuje verejnú mienku národa. Je predsa logické, že ak je vlastník novín alebo televízie zároveň vlastníkom viacerých firiem, nebude vo svojom obsahu chváliť ideový prúd, ktorý ochraňuje a zastáva práva jeho zamestnancov a cez progresívne dane ho oberá o zisky v prospech štátu. V tomto prípade je manipulácia verejnosťou dosť konkrétna a jasná, ale tomu sa tu venovať nebudeme.

Ďalším faktorom je, že sociálna demokracia nedrží krok s dobou. To znamená, že definovanie svojej voličskej základne už nemá taký istý význam ako v minulosti a to najmä kvôli tomu, že robotnícka trieda už netvorí väčšinu, gro spoločnosti. Dnes sú hybnou silou spoločnosti najmä služby a význam malých a stredných podnikateľov taktiež narastá. Napriek tomu nemôžeme zabudnúť na robotnícku triedu, ktorej postavenie síce nie je také isté ako kedysi, ale aj tak tvorí podstatnú skupinu spoločnosti, keďže sme otvorená ekonomika orientovaná proexportne a základ vývozu tvoria hlavne automobilky. Toto všetko by malo prinútiť sociálnu demokraciu nanovo si definovať svoju voličskú základňu na novú strednú a najpočetnejšiu triedu spoločnosti – robotníci, zamestnanci služieb, malí a strední podnikatelia. Príjmy týchto ľudí nedosahujú závratné rozmery, to určite nie a mnohí z nich majú problém s bežným prežitím. Na základe sociálneho humanizmu, ktorý je jeden z najstarších pilierov sociálnej demokracie je nútená strať sa o dôstojný život každej z týchto skupiny ľudí.

Nezáujem mladých o politiku a uzatváranie sa elít. Tento fenomén má podľa môjho názoru veľmi negatívny vplyv na celú našu spoločnosť. Tým, že mladí ľudia nevedia, čo to sociálna demokracia, alebo politika je a nevedia, kto o nich rozhoduje a aký význam má ten, kto v rukách drží moc, uberajú sami seba o možnosť rozhodovať o svojej krajine a jej budúcnosti. Averzia sa prejavuje v neustálej a z veľkej časti neopodstatnenej kritike politiky a politikov, nezáujmu o voľby a nedôvere v demokratický systém. No nie je to chybou len mladých ľudí, ale aj politických elít, ktoré sa pred spoločnosťou uzatvárajú. V dnešnej dobe moderných komunikačných technológii, akým sú napríklad  internet, blog, Facebook a iné, je nevyhnutné, aby bola sociálna demokracia, ale aj samotná politika ľuďom prezentovaná ako to, čo v realite naozaj je. Ako ideový prúd ktorý je postavený na hodnotách, celospoločenskom blahobyte a najmä demokracii. Pretože už uplynulo dosť rokov od komunistickej diktatúry na to, aby si ľudia uvedomili, že sociálna demokracia je pravým opakom komunizmu a jej hlavný pilier sú demokratické základy. Zástupcovia sociálnej demokracie na Slovensku by mali pravidelne (nie len v čase volieb) chodiť medzi ľudí a pýtať sa ich v akej oblasti, alebo v čom by najradšej videli zmenu. Mali by sa angažovať na sociálnych sieťach a tam prezentovať svoje postoje a názory, a zároveň tam komunikovať so všetkými ľuďmi, ktorí prejavia záujem. Mali by viac dbať o rozvoj štátu a ideí sociálneho humanizmu ako o svoje vlastné blaho. Kľúčom je brať politiku ako poslanie, nie ako prácu.

Sociálna demokracia si dnes v Európe drží svoje stabilné miesto aj ako súčasť druhej najsilnejšej frakcie (S&D) v Európskom parlamente, ale jej členovia a jej politika sa ľuďom vzďaľujú. Ľudia vidia starších pánov v sakách, ktorí hlásajú pokrok, pri tom ho sami nevidia. Je nutné otvoriť tento ideový prúd každému, kto má ambície budovať lepšiu, solidárnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Je nutné priblížiť sociálnu demokraciu mladým ľuďom a postaviť je hodnoty na nové základy, aby mohla byť aj naďalej symbolom spoločenského pokroku a ochrany bežných ľudí pred zneužívaním.   

Autor článku: Igor Melicher

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy