Reklama
Reklama

Žilinskí sociálni demokrati a ich spomienka pri 10. výročí vypuknutia 1. sv. vojny

Počet zobrazení: 2273

V júli 1924 si celé Československo pripomínalo vznik dovtedy najtragickejšej udalosti dejín ľudstva - 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sa v Žiline uskutočnila verejná schôdza ľudu poriadaná Československou sociálno-demokratickou stranou robotníckou, ktorú 23. júla 1924 okresnému úradu v Žiline oznámil a o 4 dni neskôr, 27. júla 1924 o 10. hodine vydržiaval sekretariát ČSSDSR v Žiline. Ako vyplývalo z oznámenia, ktoré okresnému úradu podal župný tajomník ČSSDSR Václav Louda, schôdza sa mala uskutočniť v miestnosti "Grand Bio Universum" a na schôdzi mali rečníci referovať na tému: "O 10.leté vspomínce svetové války a pre svetový miér". Ako hlavný rečník bol v ozname uvedený minister sociálnych prác ústrednej vlády v Prahe Antonín Srba (1879 - 1943), avšak ten sa musel z diskusie ospravedlniť a do Žiliny nedorazil. Okresný náčelník, v zastúpení okresného úradu, politickým dozorom nad schôdzou poveril notára Jozefa Dvoreckého, priradiac mu k výkonu jeho úradných povinností aj obvyklú četnícku asistenciu, ktorá mala splnomocnenie, aby zakročila v prípade konania verejného neporiadku. Pravda, tento zákrok by sa uskutočnil iba na pokyn notára J. Dvoreckého, ktorý na svojich pleciach niesol v tomto smere osobnú zodpovednosť, aby všetko prebehlo v duchu zákonnosti a neprišlo k nijakým provokáciám proti demokratickému poriadku a systému 1. ČSR zo strany neprajníkov sociálnej demokracie (takmer výlučne z radov komunistov a ľudákov), ktorí mali tendenciu narúšať a rozbíjať verejné schôdze a tábory ľudu poriadané ČSSDSR. Po ukončení ľudovej schôdze, v duchu pokynov okresného náčelníka, ktorý nariadil notárovi J. Dvoreckému, aby mu podal do 24 hodín správu o konanej schôdzi, notár informoval okresného náčelníka v správe, ktorú v zmysle tohto nariadenia vyhotovil 28. júla. V nej sa uvádza: "...Shromaždenia, ktoré zahájil Louda zučastnilo sa asi 220 ľudi, na čo za predsedu bol svoleny Šidlo, za podpredsedu Polonyi a za zápisnicu veduceho Krenovsky. Šidlo sdeliac, že pán minister A. Srba nedošiel, odovzdal slovo poslancovi A. Hvizdákovi, ktory pridržiavajuc sa presne programu ličil, jaké nesmierné škody zapričinuje válka, spominajuc Rusko-Japonsku, Balkánsku a pred 10.rokmi vypuknuvšiu svetovu válku. Sdeluje štatistične dáta, kolko spadlych bolo, kolko invalidov, vdov zostalo a z hmotného ohľadu kolko penazi stála válka, poťažne jaké ine škody zapričinila.- Sdeluje, že čsl.soc.dem.strana každym spôsobom bojuje a bojuvať bude proti válke, poťažne militarizmu a kritizuje ostatnie politické strany, ktoré si tento program neosvojili. Po skončeni jeho reči Krenovsky prečital pripojenu rezoluciu a shromaždenie bolo zaklučené a obecenstvo, ktoré sa cez celu dobu kludne chovalo, pokojne sa rozešlo." V prílohe notár J. Dvorecký uvádza, že "...četnická asistencia bola v pohotovosti, ale k zakročeniu nedošlo..." a pridáva informáciu, že správa bola taktiež podaná oddeleniu štátnej bezpečnosti na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave. (1)

(1) Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina, fond Okresný úrad v Žiline 1923 - 1945, kr. č. 3, inv. č. 1504/24 prez.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy