Kniháreň – október 2017

Počet zobrazení: 3340

Dávno známu skutočnosť, že doma nik nie je prorokom, zdá sa, potvrdzujú dve vedecké esejistické diela kmeňového autora Slova, spisovateľa a vysokoškolského pedagóga Petra Valčeka, ktoré napísal po česky a práve vyšli na Filozofickej fakulte UP v Olomouci.


kvantova_semiotika.jpgPeter Valček: Kvantová sémiotika. Sociativní instinkt a kultura komunikace


Význam – na jeho jednoznačnosti tak často bazírujeme – sa netvorí vo väzbe na označovaný predmet (to by sme sotva mohli hovoriť hoci o láske, pretože na ňu nie je možné ukázať alebo ju fotografovať či merať). Saussureovo Označované nie je objekt, o ktorom hovoríme, ale naša predstava o ňom: Idea u Saussurea, zmyslový obraz slova u Vygotského, čo je to isté.

Musíme teda vnímať jazyk podvojne, ako svet pred polopriepustným zrkadlom (svet konkrétnych miliárd realizácií jazykovej kompetencie v komunikácii, ako ho subjektívne vnímame) a svet za zrkadlom, ktorý tam dokázateľne je, hoci ho nevidíme, pretože jazyková kompetencia je neuro-biologickou schopnosťou ľudského mozgu. On nás však vidí z opačnej strany pomyselného zrkadla v celej našej komplexnosti, je nositeľom intelektu, demencie, umeleckého talentu, alkoholizmu, sociopatických sklonov i sebevraždy. Cestu k tomuto neviditeľnému aspektu kultúry jazykovej kompetencie a komunikácie (vrátane masovej) sa prostredníctvom etymológie a štatistickej lingvistiky pokúša teoreticky rámcovať uvedená publikácia.


estetika_informace.jpgPeter Valček: Estetika informace. Peirceho faneron a kognitivní dynamika médií


O estetike médií sa v poslednom čase hovorí často. Pravda, výlučne vo vzťahu k estetike dizajnu internetových portálov a rôznych webových stránok. Zabúda sa pri tom na naratívny/rozprávačský rozmer spravodajstva a publicistiky, kde klasická estetika (komické, tragické, ironické, kalogatia, profánne, sakrálne atď.) hrá neustále kľúčovú úlohu. Tým, ako sa v novodobých médiách zmenil spôsob/typ narácie (masovosť, kopírovateľnosť, multimedialita), zmenila sa zároveň aj organická účasť estetických mechanizmov (pravidiel, štruktúr) v procese komunikácie. Monografia Estetika informace sa pokúša mapovať túto zmenu a jej dôsledky prostriedkami semiotickej analýzy na báze poznatkov modernej psychológie a lingvistiky.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984