Obnova najstaršej cirkevnej pamiatky v Modre

Počet zobrazení: 4662

Modranský cintorín je miestom odpočinku nielen Ľudovíta Štúra, je tu pochovaných veľa významných ľudí miestneho, ale aj celoslovenského významu. Štúrovský areál s pamätníkom Ľudovíta, Karola Štúra a Pavla Zocha návštevník uvidí hneď vedľa Kostola narodenia svätého Jána Krstiteľa. Kostol je najstaršou sakrálnou pamiatkou v meste, ktorá v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Pri vstupe do cintorína je na pravej strane dom smútku a urnový  háj. Cintorín má dve časti, ktoré sú rozdelené stredovým chodníkom. Napravo je katolícka časť, naľavo evanjelická, kde je aj viacero nemeckých hrobov. Vľavo pri múre je symbolický cintorín ďalších významných ľudí. Modranský cintorín by sa právom mal nazývať popri martinskom Malý národný cintorín.

1.kostol_na_cintorine_v_modre.jpg
Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa po rekonštrukcii exteriéru.

Modranský mestský cintorín je národnou kultúrnou pamiatkou. Každoročne ho navštevujú tisíce turistov a žiakov základných škôl zo západného Slovenska, aby sa poklonili pamiatke Ľudovíta Štúra. Návštevníkov cintorína zaujme aj spomínaný Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z 13. storočia. S obnovou tejto vzácnej pamiatky sa začalo už v roku 2010 vďaka iniciatíve občianskeho združenia Záchrana cirkevných pamiatok v Modre, ktoré zastupuje poslankyňa mesta Katarína Machatová. Združenie spoločne s Rímskokatolíckou cirkvou v Modre koordinujú a zabezpečujú práce na obnove vzácnej pamiatky.

2_pomnik_padlym_1.vojna_.jpg4_interier_kostola.jpg

Katarína Machatová pred Tabuľou padlých vojakov v prvej svetovej vojne na Kostole narodenia
svätého Jána Krstiteľa. Vpravo
reštaurované klenby kostola.


Práce prebiehajú pod dozorom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Počas rekonštrukcie sa už uskutočnila výmena strešnej krytiny na kostole. Práce pokračovali  sanáciou zavlhnutých múrov a obnovou betónových kanálov odvodnenia kostola. Na obnove kostola sa okrem profesionálnych firiem podieľajú mladí ľudia,  členovia spevokolu, miništranti, ktorí v letných mesiacoch pracovali na odstraňovaní betónového soklu po celom obvode kostola. Podobne brigádnicky odstránili omietku na márnici a vymenili krytinu strechy.

Archeologický výskum priľahlého okolia kostola urobili pracovníci Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity. Výskum odhalil rôzne nálezy z 18. až 19. storočia, priniesol aj nové poznatky o starších stavebných fázach kostola.

3_oltar_v_modre.jpg  Obnovený oltár kostola.

V minulom roku sa pokračovalo reštaurovaním interiéru kostola a obnovou hlavného oltára, oltárneho obrazu, obnovou pôvodného dreveného okna, dverí, kamenných článkov a exteriérových omietok. V kostole sa uskutočnila rekonštrukcia elektrického vedenia. Zaujímavá bola obnova a rekonštrukcia kamenného okna na kostole z 13. storočia.

V roku 2017 pokračovali práce na južnom bočnom oltári a na kazateľnici. Obnovili aj drevné výplne západného hlavného a južného bočného portálu. Taktiež opravili dlažbu v predsieni a južný vstup z exteriéru a z interiéru. Do južnej sakristie vsadili historické osemramenné mosadzné lustre, ktoré dostali ako dar. V severnej sakristii chcú ešte do konca roka obnoviť stredoveké kamenné liturgické umývadlo, tzv. lavabo, objavené pri prácach v roku 2014. V roku 2018 plánujú ukončiť reštaurovanie kazateľnice vrátane  piatich novoobjavených sošiek z jej parapetu a kazateľnicu osadiť na jej pôvodné miesto v lodi kostola. Chcú takisto dať zrekonštruovať organové skrine a lavice v lodi spolu s dlažbou na organovej empore. Práce na obnove interiéru kostola budú pokračovať v závislosti od získaných finančných prostriedkov.

6_poskodana_socha.jpgPoškodené súsošie pred vstupom do cintorína.

V piatok 23. júna 2017 spôsobila veterná smršť masívne zrútenie a poškodenie stredového kríža na soche Ukrižovaného Krista a Márie Magdalény pred vstupom do cintorína. Vzhľadom na kritický stavebno-technický stav pamiatky bolo treba urýchlene urobiť výber dodávateľa, odviezť súsošie do reštauračného ateliéru a získať finančné prostriedky na prvú etapu prác. Cieľom reštaurovania je zabrániť neodvratnému zničeniu figurálnej časti pamiatky, prinavrátenie výtvarnej a umelecko-historickej hodnoty tohto pamiatkovo chráneného sochárskeho diela a zachovanie „génia loci“ pre ďalšie generácie. Reštaurovanie súsošia chcú Modrania ukončiť v roku 2018.

OZ  Záchrana cirkevných pamiatok v Modre už vydalo v poradí siedmy kalendár pre rok 2018. Kalendár s jedinečnými fotografiami za 5 eur je už v predaji, záujemcovia si ho môžu zakúpiť v SNM – Múzeu Ľ. Štúra v Modre a na ďalších predajných miestach. Výťažok z predaja kalendára sa použije na obnovu kostola. Počas vianočných trhov členky OZ Záchrana cirkevných pamiatok v Modre pripravia občerstvenie a predaj kalendára ako darček pod vianočný stromček na rok 2018 na nádvorí Starej radnice.  

7_osk._kalendar_-_str._c._1.jpgDoteraz vykonané práce si vyžiadali náklady  viac ako 350 tisíc eur, ktoré sa získali okrem iného od sponzorov, zo zbierok benefičných koncertov, z vydania nástenného kalendára, odvodu 2 % z daní občanov a podobne. Odborné práce sa realizovali s finančnou podporou  Ministerstva kultúry SR, Ministerstva financií SR, Bratislavského samosprávneho kraja, SPP, Nadácie EPH, Bauxit, Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA, Mesta Modra, Rímskokatolíckej cirkvi a ďalších inštitúcií.

Obnova historickej pamiatky kostola sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne je príklad aktivity tretieho sektora v meste, ktorý si už takto získal veľa prívržencov najmä medzi mládežou. Mesto si stanovilo priority svojej činnosti, okrem iného, aktivizovať občanov pri ochrane kultúrneho dedičstva a zvýšiť tak záujem o veci verejné.

Autor textu i fotografií František Mach, MATIK Modra

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984