Aj ďalej len experimenty

Počet zobrazení: 6886

Sú celospoločenské problémy, o ktorých sa veľa rozpráva, ktoré nás trápia a úspechy v ich riešení sú pokladané za vzor, príklad hodný nasledovania. Medzi dlhodobo vnímaný problém, ktorý Slovensko zdržuje v približovaní sa k európskym štandardom, je život početného etnika Rómov.

Hovoril o tom i prezident Kiska v prejave O stave republiky, ktorý mu poskladali jeho poradcovia. Okrem iného položil otázku, či by riešenie rómskej problematiky nemalo doznať zmenu vytvorením ministerstva pre túto oblasť .Teda asi nie celkom ministerstvo, ale zaradiť ju ako naliehavú do kompetencie niektorého ministra by veci podľa neho pomohlo viac, ako úrad zmocnenca vlády. Existuje však celý rad pomocných inštitúcií a zariadení i foriem, ktoré majú byť nápomocné integrovaniu Rómov do spoločnosti ,no výsledky sú málo zreteľné. Väčšina tejto populácie stále žije v málo dôstojných podmienkach v osadách na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch, kde vyrastajú aj ich školopovinné deti bez perspektívy vymaniť sa zo spôsobu života rodičov i okolia v osade.

I v minulosti boli rôzne pokusy pomôcť tejto etnickej skupine. Vtedy sa uplatňovala istá forma nátlaku tým, že do bytových domov vo vlastníctve podnikov alebo miest boli zaraďovaní i Rómovia v očakávaní že susedia budú nápomocní v ich premene. No po krátkom čase nájomníci protestovali proti takej forme prevýchovy, pretože na chodbách a schodiskách sa konali hlučné stretnutia ich rozvetvených rodín a priateľov. Pritom postupne narastal neplatenia nájomného, aj keď išlo o rodiny, kde bol aspoň jeden člen zamestnaný. A tak sa pokus skončil.

Úspešnejší bol spôsob ,vtedy príkaz, keď väčšie podniky povinne museli prijať do zamestnania podľa počtu kmeňových pracovníkov istý počet Rómov. Hľadanie vhodných bolo na pleciach personálnych oddelení. A v podnikoch sa hľadali miesta, kde by mohli byť pracovníci bez vzdelania zaradení. Po rokoch sa prejavili priaznivé výsledkov aj v tom, že zamestnaní Rómova si začali stavať vlastné obydlia na celkom slušnej úrovni, v čom im pomáhali zamestnanecké firmy. Nebol ani problém s dochádzkou ich detí do školy.

Dnes forma prevýchovy prácou nie je možná a istý pokus obcí vytvárať sociálne podniky je zbytočná investícia, pretože v  nich pracujú izolovane od tých, ktorí by ich mali privykať riadnej práci To je základná odlišnosť od dôb, kedy to išlo lepšie a za menej peňazí. Ale experimentovanie s rôznymi málo uspokojivými výsledkami bude pokračovať...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984