Manifest európskych socialistov

Počet zobrazení: 2423

V júni 1999 bude ľud Európy voliť nový Európsky parlament. Tieto voľby nám dávajú príležitosť zreformovať Európu: zlepšiť jej fungovanie, priblížiť ju ľuďom a dať jej politiku, ktorou potrebuje reagovať na výzvy budúcnosti.

EURÓPA PRACOVNÝCH MIEST A RASTU

Naša ambícia pre európsku budúcnosť ďaleko presahuje vytvorenie jednotného trhu. Musíme podporovať ekonomickú a sociálnu súdržnosť a zaistiť, aby všetci občania dostali spravodlivý diel ovocia našej spoločnej prosperity.

1. Klásť pracovné miesta na prvú priečku Zamestnanosť musí byť na vrchole európskej agendy. Sociálni demokrati budú naďalej viesť s novými ideami k vytvoreniu pracovných miest, pomáhať nájsť zamestnanie tým, ktorí sú bez práce, a poskytovať školenie pre tých, ktorým chýba kvalifikácia. Je veľa pozitívnych spôsobov na podporu zamestnanosti, vrátane daňovej reformy, modernizácie sociálneho štátu, podpory nových podnikov a podpory pre netrhový sektor. Sme za primerané skrátenie pracovného času dohodnuté sociálnymi partnermi. Zaväzujeme sa podporovať príležitosti pre zamestnanie pre všetkých, ktorí sú bez práce, a osobitne pomocou programov pomáhať mladým a dlhodobo nezamestnaným.

2. Zabezpečovať rast Jednotný trh znamená, že krajiny v jeho vnútri sú vzájomne závislé viac než kedykoľvek predtým a že musia spoločne pracovať na podpore udržateľného rastu a rozvoja. Každý členský štát má lepšiu šancu na dosiahnutie tohto rastu, ak ekonomiky jeho susedov krok za krokom rastú tiež. V prípade potenciálneho rastu uchádzačských krajín sa Európska únia musí snažiť pracovať s nimi na rozvoji ich hospodárskej stratégie. Zaväzujeme sa zúžiť ekonomickú koordináciu zameranú na zaistenie udržateľného rastu a vysokej úrovne zamestnanosti.

3. Podporovať sociálnu Európu Schopnosti a kapacita na inováciu pracovných síl sú naše najdôležitejšie ekonomické zdroje. To bude možné len pri podpore ekonomickej reformy a posilnení súťaživosti za predpokladu efektívnej ochrany sociálnych práv a zabezpečenia informovanej účasti pracovných síl. Solidarita je jeden z našich základných princípov, vrátane solidarity medzi generáciami. Zaväzujeme sa modernizovať a posilniť európsky sociálny model, podporovať dialóg medzi sociálnymi partnermi a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu.

4. Urobiť euro úspešným Je v záujme všetkých členských štátov, či už sú členmi jednotnej meny alebo nie, aby bolo euro úspešné. Pevné euro bude ochraňovať Európu proti destabilizujúcim tlakom menových špekulácií a prispievať k reformovanému a stabilnejšiemu finančnému svetovému systému. Zaväzujeme sa zaistiť, aby jednotná mena dosiahla hladký štart a poskytovala rast, zamestnanosť a stabilitu.

5. Skompletizovať jednotný trh Úspešný a plne fungujúci jednotný trh, otvorený svetu, je súčasťou základu budúcej prosperity únie a podmienkou pre udržateľný rast a zamestnanosť. Zaväzujeme sa skompletizovať jednotný trh, zabezpečiť, aby európske podniky mali slobodný a rovnoprávny prístup na európske trhy a zlepšiť zamestnanosť prostredníctvom rastu obchodu.

6. Podporovať výchovu, vzdelanie a technológiu Naša najväčšia investícia musí smerovať do našej najväčšej devízy: našich ľudí a ich vzdelania. Európa môže úspešne konkurovať investíciami do výchovy, moderného vzdelania a technológie, nie nižšími platmi alebo biednejšími pracovnými podmienkami. Zaväzujeme sa podporovať Európu poznania založenú na celoživotnom vzdelávaní, vzdelávať pracovné sily najmodernejšími postupmi a podporovať európske výskumné projekty, ktoré otvárajú a rozvíjajú technológie budúcnosti.

EURÓPA, KTORÁ KLADIE OBČANOV NA PRVÉ MIESTO

Európa musí umožniť svojim ľuďom zabezpečiť si lepšiu budúcnosť a dať prednosť otázkam, ktoré majú pre nich najväčší význam.

7. Podporovať občianske práva Silnejšia občianska spoločnosť musí byť základom demokratickejšej Európskej únie, ktorá garantuje občianske slobody. Osobitnú pozornosť prikladáme právam invalidných ľudí. Keďže chceme posilniť európsku identitu, navrhujeme, aby základné občianske, ekonomické, sociálne a kultúrne práva, ktoré získali občania prostredníctvom Európskej únie, boli vydané vo forme Európskej charty práv. Zaväzujeme sa prostredníctvom tejto charty posilniť občianske práva a vybudovať Európu, ktorá je priestorom slobody, bezpečnosti a rovnakých práv.

8. Podporovať mládež v 21. storočí Mladí ľudia sú budúcnosťou Európy a Európa je ich budúcnosť. Sú kľúčovými činiteľmi sociálneho, ekonomického a technologického pokroku a ako takí majú právo vkladať do Európy vysoké očakávania a nádeje. Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme zaistili ich plnohodnotný podiel na živote spoločnosti prostredníctvom výchovy, zamestnanosti, kultúry a demokratickej účasti. Zaväzujeme sa zlepšiť príležitosti pre mladé ženy a mužov v Európe, ktoré zabezpečia blahobyt budúcich generácií.

9. Vytvoriť rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi Princíp rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi je základom demokracie. Musí sa uplatňovať vo všetkých aspektoch spoločnosti a vytvárať integrálnu súčasť sociálnej a ekonomickej politiky. Zodpovednosť za rodinu, spoločnosť a prácu musí byť rozdelená a násilie v domácnosti potlačené. Účasť v politických štruktúrach musí byť otvorená rovnako pre obe pohlavia. Zaväzujeme sa zaistiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov v celej Európskej únii a podporovať tento princíp vo všetkých oblastiach verejného života v únii.

10. Bojovať proti rasizmu a riadiť migráciu Diskriminácia v akejkoľvek forme nemá žiadne miesto v modernej spoločnosti, ktorú chceme budovať. Zdravá spoločnosť a demokracia môže byť založená len na vzájomnom rešpektovaní rovnakých práv pre všetkých jej členov. Európska únia a jej členovia musia v boji proti rasizmu užšie spolupracovať. Zaväzujeme sa potláčať všetky formy diskriminácie, odstrániť predsudky a poraziť rasizmus a xenofóbiu a pracovať na úspešnej integrácii prostredníctvom aktivít na európskej i národnej úrovni.

11. Zabezpečiť zdravé životné prostredie Vytvorenie prekvitajúceho životného prostredia musí byť prioritou Európskej únie. Musíme dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi mestskými a vidieckymi oblasťami zlepšením kvality života v našich mestách a predmestiach a podporovať trvalo udržateľný rozvoj na vidieku. Európa musí hrať hlavnú úlohu v ochrane globálneho životného prostredia. Zaväzujeme sa znížiť emisiu skleníkových plynov, vyvíjať tlak na zastavenie znižovania zdrojov, uchovať biologickú rôznorodosť, zlepšiť potravinovú bezpečnosť a pokračovať v princípe, že znečisťovateľ musí platiť.

12. Rozvíjať silu prostredníctvom kultúrnej rôznorodosti Veríme, že rôznorodosť európskych kultúr je prínosom. Kultúra a umenie môžu zohrať základnú úlohu pri presadzovaní sociálnej súdržnosti, viery vo vlastnú identitu a rešpektovaní zvykov iných. Partnerstvo medzi našimi ľuďmi je silnejšie, keď sú presvedčení o svojej kultúrnej a historickej identite. Zaväzujeme sa zachovať odlišné kultúry, podporovať porozumenie medzi nimi a zabezpečiť, aby sa všetky kultúry mohli vyjadrovať slobodne.

13. Posilňovať bezpečnosť a bojovať proti zločinu Bezpečnosť je otázka spoločného záujmu pre všetkých európskych občanov. Krajiny Európskej únie majú zodpovednosť za to, aby sa spolu pustili do boja proti organizovanému zločinu, aby zlepšili bezpečnosť našich vonkajších hraníc a aby zabezpečili úspech novej policajnej spravodajskej agentúry Europol. Spolupráca v boji proti zločinu by mala byť rozšírená aj na budúce členské štáty a iných blízkych susedov. Zaväzujeme sa bojovať proti zločinu zvýšením právneho uplatnenia spolupráce v Európe a zlepšiť efektivitu a demokratický kredit Europolu.

14. Priblížiť Európsku úniu k ľuďom Chceme decentralizovanú Európu, ktorá povzbudzuje regionálnu iniciatívu a lokálnu demokraciu. Musíme ochraňovať identitu a nezávislosť členských štátov v tých záležitostiach, o ktorých sa môže lepšie rozhodnúť na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni. Informácie a rozhodnutia musia byť otvorené a prístupné aj pre občanov. Zaväzujeme sa približovať rozhodnutia v Európe tak blízko ľuďom, ako je to len možné a rešpektovať princíp subsidiarity prostredníctvom zabezpečenia integrácie kdekoľvek je to nevyhnutné a decentralizácie kdekoľvek je to možné.

SILNÁ EURÓPA

Európa musí byť schopná zabezpečiť svoje spoločné záujmy a ochraňovať vlastné hodnoty demokracie, solidarity, spravodlivosti a slobody na globálnej úrovni.

15. Reagovať na výzvu globalizácie Globalizácia radikálne zmenila svet obchodu. Vo väčšej a užšej únii budú európske krajiny silnejšie a schopnejšie reagovať na tieto výzvy. Potrebujeme zreformovať medzinárodný finančný systém schopný čeliť globálnym krízam a podporovať hospodársky pokrok v záujme rozvinutých, ako aj novovznikajúcich ekonomík. Zaväzujeme sa spoločne reagovať na výzvu globalizácie a vyvinúť efektívnejšie globálne spravovanie prostredníctvom reformy medzinárodných inštitúcií a lepšie regulovaného medzinárodného finančného systému.

16. Zjednotiť Európu Nesmieme dovoliť, aby bol náš kontinent rozdelený na biedu a prosperitu. Dobre pripravený a všestranný proces rozširovania je v najlepšom záujme tak súčasných členských štátov EÚ, ako aj uchádzačov. Rozšírenie zvýši demokraciu a stabilitu nášho kontinentu, posilní hlas Európy vo svete a dovolí nám realizovať možnosti rozšíreného jednotného trhu. Všetci uchádzači musia byť predmetom tých istých objektívnych politických a ekonomických kritérií. Európska únia musí pracovať na posilňovaní vzťahov so všetkými európskymi krajinami, či už sú to uchádzači alebo nie. Zaväzujeme sa viesť rozširovanie založené na negociáciách s výhľadom dosiahnutia prístupu nových členov tak skoro, ako je to možné.

17. Usilovať sa spoločne o mier a bezpečnosť vo svete Európa musí konať ako jedna, a to umožňuje každému členskému štátu lepšie ochraňovať svoje záujmy vo svete. Môžeme zabezpečiť lepšiu dohodu v medzinárodných negociáciách o obchode a iných záležitostiach, ak budeme hovoriť jedným hlasom. Môžeme lepšie ochraňovať medzinárodné štandardy sociálnych a ľudských práv a životného prostredia, môžeme efektívnejšie prispievať k riešeniu medzinárodných kríz. Európska únia má osobitnú zodpovednosť za vybudovanie úzkych a kooperatívnych vzťahov so svojimi najbližšími susedmi, ako je Rusko a Ukrajina. Rozširovanie na východ musí byť sprevádzané súbežným rozvojom spolupráce so Stredozemím. Zaväzujeme sa budovať úzku a silnú spoluprácu v zahraničnej politike a zvýšiť objem prostriedkov EÚ na zabránenie konfliktom a na reakciu voči bezpečnostným krízam.

18. Podporovať solidaritu s inými národmi Európa má zodpovednosť spolupracovať s rozvojovými krajinami. Európska únia musí zaostriť svoje ciele na pomoc najchudobnejším ľuďom a krajinám. Musí tiež pomôcť zabezpečiť, aby bol úžitok z globalizácie rovnomerne rozdelený. Zaväzujeme sa pokračovať v politike na prospech obchodu, investícií a skrátenia dlhov, ktoré zredukujú svetovú biedu a prispejú k medzinárodne uznanému cieľu znížiť do roku 2015 počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby na polovicu.

DEMOKRATICKÁ ÚNIA, KTORÁ FUNGUJE LEPŠIE

Európa musí prispôsobiť svoju politiku novým výzvam a splniť inštitucionálne reformy potrebné na vytvorenie širšej únie, ktorá je demokratickejšia a schopnejšia.

19. Reformovať politiku Európskej únie Európska únia potrebuje zreformovať spoločnú poľnohospodársku politiku, potrebuje zreformovať štrukturálne fondy kvôli regionálnym a sociálnym nerovnostiam v novorozšírenej Európskej únii. Zaväzujeme sa pokračovať v reforme politiky Európskej únie, ktorá bude zodpovedať novému storočiu.

20. Reformovať rozpočet Európskej únie Zaväzujeme sa rozvíjať nové druhy investícií, udržať rozpočtovú disciplínu a zlepšiť účinnosť finančného manažmentu Európskej únie, aby sme mohli reagovať na nové priority.

21. Reformovať inštitúcie Európskej únie Európsky parlament musí plne využiť svoje vzrastajúce legislatívne a kontrolné právomoci a vybudovať užšie partnerstvo s národnými parlamentmi. Európska komisia potrebuje byť lepšie organizovaná a transparentná. Európska rada by mala určiť strategickú agendu pre Európsku úniu. Rada ministrov musí byť lepšie koordinovaná a jej procedúry musia byť transparentnejšie a účinnejšie, vrátane používania kvalifikovanej väčšiny hlasov tam, kde je to možné. Zaväzujeme sa pred rozšírením reformovať inštitúcie Európskej únie, aby boli otvorenejšie, účinnejšie a demokratickejšie.

Preložil E. CH.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984