Štátna cena Alexandra Dubčeka pre prof. Ivana Laluhu

Počet zobrazení: 3060

laluha.jpgSme veľmi potešení, že náš dlhoročný kolega, pán profesor Laluha získal Štátnu cenu Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Štátnu cenu udelila vláda SR siedmim osobnostiam, medzi ktorými je aj prof. Ivan Laluha, ktorý dlhodobo pôsobil na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity.

Vedenie NHF EU zdôvodňuje udelenie ceny: prof. Laluha je uznávanou odbornou autoritou v oblasti sociálneho rozvoja a kvality života. Počas svojho pracovného pôsobenia na katedre sociálneho rozvoja a práce založil predmet Kvalita života, ktorý pedagogicky a vedeckovýskumne rozvíjal. Svojou vysokou odbornosťou zviditeľňoval univerzitu a fakultu v odborných kruhoch doma a vo svete. Bol veľmi aktívny a uznávaný člen vedeckej rady a spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore ekonomická teória.

Po odchode do dôchodku v roku 2009 mu Vedecká rada NHF v Bratislave schválila priznanie vedecko – pedagogického titulu „profesor emeritus“. S fakultou a katedrou sociálneho rozvoja spolupracoval aj po oficiálnom ukončení činnosti na Ekonomickej univerzite.

dabcek_laluha_2b.jpgVzácne boli a sú charakterové vlastnosti pána profesora, jeho zmysel pre spravodlivosť, schopnosť prispievať na pracovisku k dobrým medziľudským vzťahom. Pán profesor bol blízkym spolupracovníkom Alexandra Dubčeka, pôsobil aj v Spoločnosti Alexandra Dubčeka ako jej viceprezident. Je autorom a spoluautorom mnohých publikácií, vedeckých zborníkov, relácií, pamätných dní a výstav venovaných Alexandrovi Dubčekovi a jeho odkazu. Získal viaceré významné ocenenia za celoživotný prínos v oblasti politiky: Rad Ľudovíta Štúra II. triedy mu udelil prezident republiky pro príležitosti 10. výročia Ústavy SR za rozvoj demokracie v Slovenskej republike a v roku 2002 Cenu SAV za popularizáciu vedy získal za publikáciu Alexander Dubček – od totality k demokracii a tiež za prínos k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. Prof. Laluha je historik, sociológ, autor mnohých vedeckých publikácií, projektov, vysokoškolských učebníc, významne sa zaslúžil v oblasti sociálneho rozvoja a kvality života a tiež v oblasti najnovšej slovenskej histórie, konštatuje sa v stanovisku NHF.

Oznámene o udelení štátnej ceny ako aj zdôvodňujúce stanovisko NHF zastihlo pána profesora v novembrových dňoch, keď si pripomínal 89. narodeniny.

Ako o. i. konštatuje zborník Historického ústavu SAV Obraz a odraz osobnosti modernej doby z roku 2019: „Ivan Laluha všestranná osobnosť slovenského politického, spoločenského i akademického prostredia, praktický politik a neúnavný iniciátor projektov venovaných odkazu Alexandra Dubčeka je jedným z posledných pamätníkov generácie dubčekovcov, teda obrodných socialistov.“

Prof. Laluha dodnes nepretržite zdôrazňuje význam toho, že aj po roku 1989 „A. Dubček bol jednoznačne stúpencom sociálne spravodlivého systému, sociálnej trhovej ekonomiky, podstatný bol dobrý program a lídri, ktorí mali dôveru obyvateľstva a to je poučenie aj pre dnešok“.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984