V čom je čínske (online) vzdelávanie iné ako slovenské?

Počet zobrazení: 5380

Štátny pedagogický ústav vydal „Metodické odporúčania k predmetom vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra – riešenie krízovej situácie v oblasti výchovy a vzdelávania v čase zatvorenia škôl a školských zariadení“.

Tento dokument je zo strany oddelenia pre humanitné predmety ŠPÚ úmyselne formulovaný vo forme odporúčaní, a nie záväzných usmernení s cieľom vyrovnať sa neštandardnou vzniknutou situáciou individuálne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Podstatné je, zachovať si motiváciu, inovatívne myslenie, podnetné pedagogické nastavenie.

Stanovisko oddelenia pre humanitné predmety:
Organizácia výchovy a vzdelávania nemá byť v aktuálnych podmienkach primárne o usmerňovaní, ale o slobode v  rozhodovaní a zodpovednosti každého jedného pedagóga, každého jedného riaditeľa či riaditeľky školy. Z uvedených dôvodov nepokladáme za prínosné, aby sme direktívne určovali, čo zo vzdelávacích programov jednotlivých predmetov má byť bezpodmienečne odučené a čo sa môže odložiť, prípadne až vynechať. Zmysel vidíme v odporúčaniach, ktoré môžu byť školám, učiteľom a učiteľkám v danej situácii nápomocné a inšpiratívne. Školy a pedagógovia si zaslúžia, aby v krízových situáciách nezostali v rozhodovaní a zodpovednosti osamelí, aby cítili oporu v štáte a v štátnych inštitúciách rezortu školstva, vrátane ŠPÚ.


Usmernenie ŠPÚ je akceptované, podrobne rozpracované a školy sa ním riadia.

Pre zaujímavosť a pre porovnanie prinášame, ako prebieha vzdelávanie on-line v Číne zasiahnutej coronavírusovou pandémiou. Sinológ Pavel Dvořák pôsobiaci v Šanghaji ho uverejnil na youtube.

Odporúča: Jozef Lysý

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984