Hradenie príspevkov odsúdeným

Odpoveď na otázku publikovanú v týždenníku SLOVO č. 16/2000 v článku Petra Zajaca - Vanku "Nikdy nie je neskoro - Otázky pre ministrov": "Podľa oficiálne zverejneného údaja z Hospodárskych novín 4. apríla 2000 v prílohe Copernicus "na jednu osobu vo výkone trestu odňatia slobody sa ročne minie 266 785 korún".
Počet zobrazení: 1399

Odpoveď na otázku publikovanú v týždenníku SLOVO č. 16/2000 v článku Petra Zajaca - Vanku "Nikdy nie je neskoro - Otázky pre ministrov": "Podľa oficiálne zverejneného údaja z Hospodárskych novín 4. apríla 2000 v prílohe Copernicus "na jednu osobu vo výkone trestu odňatia slobody sa ročne minie 266 785 korún". Ďalej sa uvádza, že "všetkým odsúdeným sa vo výkone trestu odňatia slobody vytvárajú také materiálne a kultúrne podmienky života, aby bol zabezpečený ich primeraný telesný a psychický rozvoj. Odsúdených je na Slovensku podľa informácie asi sedemtisíc. Ako je to s hradením príspevkov týchto ľudí do štátnych sociálnych, poistných a dôchodkových fondov? Kto hradí tieto príspevky za nich v prípade že nemajú možnosť pracovať?"

Základným právnym predpisom na posudzovanie fyzickej osoby, ktorá vykonáva trest odňatia slobody, je zákon o výkone trestu odňatia slobody a vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody. Podľa uvedeného zákona nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a poistenie v nezamestnanosti odsúdených upravujú všeobecné predpisy.

Ak osoby vo výkone trestu odňatia slobody, teda odsúdení, vykonávajú práce v ustanovenom rozsahu a za prácu sa im poskytuje odmena, je táto odmena považovaná za zárobok. Z tohto zárobku platia poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa zákona o Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o zamestnanosti sa za zamestnanca považuje aj obvinený vo výkone väzby a odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, ak je zaradený do práce. V týchto prípadoch odvádza príspevok na poistenie v nezamestnanosti Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, pričom vymeriavacím základom na určenie výšky príspevku je pracovná odmena týchto zamestnancov.

V prípade, ak odsúdení nevykonávajú prácu v určenom rozsahu, nie sú teda zúčastnení na nemocenskom poistení a ani na dôchodkovom zabezpečení a nemajú príjem - zárobok, neplatia poistné. Toto obdobie však nie je obdobím zamestnania na dôchodkové zabezpečenie. Rovnako im a Zboru väzenskej a justičnej stráže SR nevyplýva povinnosť platiť a odvádzať príspevok na poistenie v nezamestnanosti.

Poistenie odsúdeného, ktorý je zaradený na pravidelné vykonávanie prác v rozsahu, v ktorom obvykle pracujú zamestnanci, vzniká dňom zaradenia na tieto práce a zaniká dňom, keď bol odsúdený z výkonu týchto prác odvolaný. Za zárobok odsúdeného sa na účely nemocenského poistenia považuje odmena za vykonanú prácu. Za zamestnávateľa odsúdených sa považuje príslušný väzenský ústav, ktorý plní aj povinnosti a úlohy závodu vyplývajúce z predpisov o nemocenskom poistení. Dôchodkové zabezpečenie je upravené zákonom č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že na dôchodkovom zabezpečení sú zúčastnení zamestnanci zúčastnení na nemocenskom poistení. Príspevok na poistenie v nezamestnanosti upravuje paragraf 57 zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Peter Magvaši, minister práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984