Pozdrav Prahe, Dubay/Dubayovci

Výstava v Slovenskom inštitúte v Prahe
Počet zobrazení: 4682


o._dubay_1a.jpgOd 24. júla 2014 je v Slovenskom inštitúte v Prahe výstava originálov výtvarných diel pod názvom Dubay-Dubayovci, Pozdrav Prahe venovaná 70. výročiu Slovenského národného povstania. Výstavu usporiadal renomatívny Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Pri príležitosti významného výročia zverejnili tentoraz výstavný celok koncipovaný na báze výtvarného a umeleckého odkazu grafickej a maliarskej tvorby národného umelca, prof., akad. maliara Oresta Dubaya, ako aj maliarskej tvorby Oresta Dubaya ml. a Ruth Dubayovej.

Reprezentatívny výstavný celok už v minulosti úspešne obstál v kontexte osláv a výročí protifašistických tradícií – v Moskve (2003), v Budapešti a vo Varšave (2009). Aktualizovaný tvar výstavy v Prahe zdôrazňuje o. i. zásluhy svetoznámeho umelca na konštituovaní a rozvoji op artu a pop artu u nás a vo svete, pričom pripomenul nespornú a výnimočnú pozíciu Oresta Dubaya ako klasika antifašistických tém.

o._dubay_otvorenie.jpgVernisáž mala mimoriadny protokolárny rámec. Zúčastnil sa na nej  početný aktív záujemcov o hodnoty slovenského výtvarného umenia, ale aj vrcholní predstavitelia Českého svazu bojovníků za svobodu (Jaroslav Vodička, predseda, podpredsedovia, plk. v. v., Ing. Emil Kulfánek a plk. v. v., Ing. Antonín Štícha, ako aj predseda Historicko-dokumentačnej komisie ÚV ČSBS plk. v. v. Emil Šneberg) a vrcholní predstavitelia Česko-slovenské obce sokolské (tajomník Mgr. Filip Prochádzka), či slovenské osobnosti ako Jozef Nálepka.

Hostí na podujatí uvítal riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe Vladimír Valovič. Výstavu spoluotvoril predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov p. Ing. Pavol Sečkár, PhD. Ako promótori podujatia sa vernisáže zúčastnili Ing. arch. Juraj Dubay s manželkou Martou.

Majster Orest Dubay (1919 – 2005) je i post mortem čestným predsedom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, ktorý v súčasnom období završuje prípravu ďalších výstavných celkov venovaných 70. výročiu Slovenského národného povstania (Bratislavský hrad, historická Radnica mesta Banská Bystrica).

Výstava potrvá v Prahe po celé obdobie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania, a to do 5. septembra 2014.

Autor, PhDr. Ladislav Skrak je kurátor výstavy
a predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikovo._dubay_portret.jpgOREST DUBAY – genialita, ľudskosť a prostota

Z najvýznamnejších stránok životopisu Oresta Dubaya, tejto vynikajúcej výtvarnej osobnosti Slovenska, žiada sa vyzdvihnúť – stal sa víťazom mnohých domácich, avšak aj zahraničných výtvarných, grafických a maliarskych súťaží. V roku 1977 mu udelili čestný titul národný umelec. Ide nesporne o platný titul, a, samozrejme, aj o ocenenie života a diela. V roku 1964 sa stal čestným členom L´Accademie delle arti del disegno vo Florencii a v roku 1972 čestným členom Accademie internazionale Tomasso Campanella v Ríme, kde za svoju tvorbu získal diplom so  zlatou  medailou.  V  roku  1977  mu  udelili  čestné uznanie na IBA v Lipsku. Od vzniku Klubu výtvarných  umelcov   a  teoretikov v roku 2000 pôsobil ako čestný predseda tohto renomatívneho výtvarného spolku združujúceho najvýznamnejšie výtvarné osobnosti Slovenska. Zomrel v Bratislave 2. októbra 2005.

Narodil sa 15. augusta 1919 vo Veľkej Poľane, v dnes už zaniknutej obci neďaleko Dukelského priesmyku. Do výtvarného života vstupoval v závere štyridsiatych rokov ako absolvent výtvarných vysokoškolských štúdií na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. Výtvarne dozrieval pod vedením pedagógov prof. J. Mudrocha, M. Benku a M. Schurmanna (1939 – 1943). V prvých rokoch po oslobodení aktívne pôsobil vo výtvarných spolkoch, najmä v Skupine  29.  augusta,  ktorá  rozvíjala dobový odkaz a ideály Slovenského národného povstania a v spolku grafikov Hollar.

Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov si získal renomé ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK (1948) a od ustanovenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 1949 na škole, ktorá odchovala viacero pozoruhodných výtvarníkov Európy. Platí to v značnej miere najmä o grafikoch svetového mena. V rokoch 1968 – 1971, v zložitom období našich národných dejín, pôsobil vo funkcii rektora Vysokej školy výtvarných umení.

Meno a tvorba Oresta Dubaya sa spájajú s iniciatívami a hodnotami tvorby, ktoré sa inšpirovali civilizmom života prostého človeka. Dielo tohto umelca vzišlo vo výraznej miere z bratislavských reálií a podnetov, z historizujúcich zdrojov a ideálov odboja, z charakteristickej dubayovskej monumentality kompozície rúk a symboliky slnka, z komponovanej ľudskej postavy, z nostalgie, z vitality a pocitovosti života ľudského rodu. Vyjadril étos povojnovej rodiacej sa demokracieživota – spolu s typickými motívmi stromov a atribútmi citovosti, moderného veku a občianskeho civilizmu.

o._dubay_nove_2.jpgDubayovo dielo vznikalo na pozadí zložitých konfliktov a politizujúcich sporov niekdajších čias. Posolstvo tvorby O. Dubaya znamenalo kategorickosť humánnych, prostých ľudských hodnôt. Známe sú aj ďalšie výtvarné dimenzie dubayovského diela, a to zakladateľské iniciatívy v ilustrátorskej tvorbe venovanej inšpirácii a témam boja proti fašizmu, a tiež dejové, historizujúce a žánrové grafické cykly. Je známy najmä práve ten úchvatný, čierno-biely syntetizujúci, konštruktivistický grafický a motivický výraz, ktorý si získal svoj ohlas v kontexte vývinu op artu vo svete. Pripomeňme tieto vynikajúce a plodné tvorivé kontakty a uznávanú autorskú, a, samozrejme, aj pokrokovú pozíciu autora, ktorého v pomeroch modernej európskej grafiky rešpektovali tak ako kongeniálneho V. Vasarelyho. Dubayova maliarska tvorba, ktorej sa venoval na sklonku svojho života, spočíva v štylizovanej a snovej poetizovanej kráse voľnej a komponovanej krajiny, avšak stavia i na kolorizme prírodného zážitku a zaujatia.

Tvorba O. Dubaya garantovala výtvarné kvality a znamenala netradičný prielom aj pri uplatňovaní výtvarného umenia v architektúre. Tieto diela sú osadené na bratislavskom Hrade, v Spišskej Novej Vsi, v Poprade, Prešove, atď. Diela O. Dubaya z oblasti voľnej tvorby sú početne zastúpené v zbierkach slovenských a českých galérií a múzeí a v súkromných zbierkach doma a v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, USA, Kanada, Rusko, atď.). Na sklonku života venoval svoje súborné dielo štátu – do vlastníctva Vlastivedného múzea v Humennom. V Bratislave od roku 2000 pôsobí Galéria národného umelca, prof. Oresta Dubaya, a to v sídle firmy Jurki-Hayton, s.r.o.

Maliar a grafik Orest Dubay aktívne žije i post mortem, pôsobí v povedomí výtvarnej obce na Slovensku, ba možno povedať i nášho národa, ako jedna z najznámejších, doslova populárnych výtvarných osobností moderného slovenského výtvarného umenia. Študenti ho nazývali otcom. Slovensko sa ozaj môže pochváliť: malo takých umelcov ako M. Benka, Ľ. Fulla, M. A. Bazovský, ale aj A. Warhol, V. Vasarely, a nesporne aj Orest Dubay.


o._dubay_ml.jpgOREST DUBAY ml. – maliar, grafik a reštaurátor

Orest Dubay ml. absolvoval výtvarné štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení reštaurátorskej tvorby u prof. K. Veselého (1972 – 1978). Má za sebou desať rokov náročných reštaurátorských aktivít, ktorým sa venoval v nitrianskej Štátnej galérii, a to až do začiatku deväťdesiatych rokov (1992). Má však za sebou aj viaceré výtvarné realizácie v architektúre, a to pozoruhodné mozaiky osadené v Žiline, Snine, atď. V  prvých rokoch po absolvovaní štúdií, ktoré znamenali neľahké včleňovanie do náročných autorských a existenčných výtvarných pomerov, oživujúco vstúpil do stojatých vôd súčasnej slovenskej maľby a grafiky.

Vo voľnej grafike sa venoval najskôr sieťotlači, voľným a motivickým, dynamickým tvarovým asociáciám a takmer námetovým kompozičným riešeniam. Maľbe na plátne sa systematicky začal venovať až v závere 80-tych rokov. Rozvíjal v nej vlastné iniciatívy, objavy získané na báze sieťotlačí, a to najmä príznačnú náznakovosť tvarov, prelínanie cizelovaných farebných štruktúr kompozície. Od polovice 80-tych rokov aktívne pôsobí i v počítačovej grafike. V počiatočnej fáze kombinuje sieťotlač s tzv. drôtenou grafikou – na báze rastrovaných štruktúr, objektov, šrafúr a línií. Neskôr zúročuje možnosti laserových tlačí, a tiež konceptualitu vlastnej tvorby a začína sa venovať tvorbe virtuálnych priestorových objektov: digitálnych skulptúr a animácií objektov  (http://www.danubiananotech.com/gallery/dubay.html). V roku 1998  začína koncipovať rozsiahly a často oceňovaný súbor počítačových grafík. Ide o vynikajúce výtvarné deriváty objektov, stromov,  priestorových objektov,  fragmentov, ale aj prieniky a variácie plošných grafických línií, sietí, ornamentov a štruktúr.

Svoju tvorbu systematicky prezentuje formou autorských výstav, a to často spolu s pastelmi manželky Ruth. Aktívne sa však zúčastňuje aj na výročných skupinových a reprezentatívnych kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Tvorbu Oresta Dubaya ml. charakterizuje koncentrovanosť výtvarného programu, s nesporne nezávislou, originálnou hodnotou. Smeruje k intelektu moderného výtvarného obrazu, ale aj k dekoratívnosti a pôsobivosti výrazu, k originálnej valérovanej a plošnej technológii maľby, k atraktivite ako funkčnosti, k tomu novému pôsobivému kánonu a poslaniu výtvarnej tvorby.


r._dubayova.jpgRUTH DUBAYOVÁ – citovosť a expresivita, suverenita krajiny

Výtvarné aktivity Ruth Dubayovej úzko súvisia s angažovanosťou jej manžela Oresta Dubaya ml. v oblasti výstav. Ide o zrelú a nezávislú autorskú osobnosť, ktorej výtvarná tvorba má svoj jedinečný esprit, hodnotovosť a črty. I povrchní znalci moderného slovenského výtvarného umenia vedia jednoznačne zistiť – toto je Ruth Dubayová: ako maliarka a autorka zrejmej obraznej a výtvarnej substancie, hodnoty a pôvabu. Je pritom naozaj čo oceniť. Hoci dejiny slovenskej maľby spočívajú na mnohých slávnych menách a autoroch z oblasti krajinárskej tvorby. Je to nesporne dané  rodinným prostredím, ktoré plodne motivovalo k cizelovaniu kreácie a výrazu.

Ruth Dubayová sa narodila 20. septembra 1954 v Bratislave. V rokoch 1973 – 1979 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, štúdium absolvovala u národného umelca prof. Jána Želibského na oddelení figurálneho a krajinárskeho maliarstva. Venovala a venuje sa voľnej maľbe a ilustrátorskej tvorbe.

Maliarske začiatky a tvorba Ruth Dubayovej úzko súvisia s podnetmi, ktoré charakterizovali niekdajšie hnutie angažovaných občianskych tradícií. V tej etape zmien v prospech lyrizmu a citového života išlo o ideály ako manželstvo, rodičovstvo, život našich detí. Jej kompozície, to boli dvojice, to boli dvaja, ale aj expresivita farebného akordu a tónu, ba aj precítenia. Začiatkom 90-tych rokov badať presun záujmu výrazne do oblasti krajinárskej tvorby, ponajprv na báze olejomaľby, avšak aj citlivej kreácie. Na báze miniatúry, ako aj poetickej farebnej a tvarovej redukcie monumentality zobrazenia krajiny. Ako asociovaného, abstrahovaného tvarového základu. Deväťdesiate roky znamenajú v tvorbe Ruth Dubayovej obdobie sústredených výskumov, orchestrácie krajinárskeho výrazu, ale aj pozoruhodných syntéz. Stavia na princípe variácií, na možnostiach koloristických posunov, premien a zmien, ako aj na zemitom jase, na farebnosti pastelu. Sú to etudy, ktoré sa stávajú piesňovou formou, poéziou, oslovením a hlbinnosťou, tou výtvarnou zvesťou a presvedčivou správou o maliarskej podobe sveta. V súčasnosti pokročila v symbolizujúcej figurálnej kompozícii, ale aj v hľadaní maliarskych novotvarov, traktovaní a štruktúr. Ako citových hľadaní.

(Texty a fotografie diel z bulletinu výstavy)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984