Inovačný potenciál v poľnohospodárstve

Počet zobrazení: 5791

Znižovanie stavov pracovných síl v poľnohospodárstve je sprievodným javom kontinuálnej reštrukturalizácie agrárneho sektoru. Budúce perspektívy agrárnej zamestnanosti tak budú predovšetkým závisieť od zvýšenia inovačnej výkonnosti rezortu, intenzite modernizácie odvetvia a skvalitňovaní ľudského kapitálu. V budúcom období bude dochádzať k znižovaniu podielu nízko kvalifikovaných zamestnancov úmerne dynamike zavádzania inovácií a technického pokroku a ich pracovné pozície budú zaujímať mladší a kvalifikovaní zamestnanci s vyššou úrovňou ľudského kapitálu. Vzorce zamestnávania sa v poľnohospodárstve menia, škála a rôznosť obsahu práce sa rozširuje.
 

Inteligentné poľnohospodárstvo
 

Presun výskumu a inovácií z laboratórií na polia a trhy, úplné prepojenie poľnohospodárov a vidieka s digitálnym hospodárstvom si vyžaduje lepšie prepojenie poľnohospodárstva s rozvojom ľudského kapitálu a výskumom, ako aj silnejšiu podporu inovácií. Digitálna revolúcia v poľnohospodárstve by však nebola možná bez výskumu, vývoja a aplikácii v praxi. Za inovácie, v súvislosti s výskumom a vývojom, možno považovať výslednú realizačnú fázu procesu „základný výskum – aplikovaný výskum a vývoj – inovácia“, pričom hranice medzi jeho jednotlivými fázami nie sú vždy jednoznačné.

dron_krava.jpg
Ilustračné foto: Lima Pix / Flickr

Technologický vývoj a digitalizácia umožňujú veľké pokroky v rámci efektívneho využívania zdrojov na podporu poľnohospodárstva šetrného k životnému prostrediu a klíme, ktoré znižujú vplyv na životné prostredie, zvyšujú odolnosť a zdravie pôdy a znižujú náklady poľnohospodárov. Miera zavádzania nových technológií v poľnohospodárstve však stále nedosahuje očakávanú úroveň a v rámci podnikateľskej štruktúry je nerovnomerne rozložená. Inteligentné poľnohospodárstvo sa všeobecne charakterizuje ako koncepcia riadenia poľnohospodárskych podnikov s využitím najnovších informačných a komunikačných technológií.

Inteligentné poľnohospodárstvo napríklad zahŕňa:

  • používanie dronov na dodávku hnojív, hasenie požiaru alebo monitorovanie stavu polí;
  • softvérové systémy na riadenie poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú schopné spracovať a analyzovať informácie zo satelitov, meteorologických staníc alebo špeciálnych miestnych senzorov;
  • presné poľnohospodárstvo, v ktorom počítačové systémy analyzujú stav pôdy s cieľom dosiahnuť maximálny výnos z každého konkrétneho pozemku;
  • skleníky s dodatočným osvetlením a vstavanými klimatizačnými systémami.

Inteligentné poľnohospodárstvo je založené na princípe „vyrábať viac za menej“, čiže optimalizovaní vstupov podľa aktuálnych potrieb úrody. Zahŕňa napr. technológie založené na dátach, satelitné systémy presnej lokalizácie, diaľkové snímanie alebo internet. Technológie tak pomáhajú získať úrodu pri čo najnižšom použití umelých hnojív, pesticídov a vody
 

Digitalizácia v poľnohospodárstve
 

Oproti ostatným odvetviam má poľnohospodárstvo jedno špecifikum. Ide o vplyv klímy a s ňou súvisiace dôsledky. Vždy na začiatku hospodárskeho roka je zrejmé, čo je cieľom, nikdy však nie je isté, či tento cieľ bude dosiahnutý. Veľké farmy už používajú technologické zariadenia, ako sú rôzne typy vážiacich systémov, kŕmne vozy v živočíšnej výrobe, GPS v mechanizácii, rôzne technológie riadenia skladov. Uvedené systémy však často nebývajú integrované do informačného systému farmy a fungujú oddelene.

Zavedenie inovatívnych a vedecky odôvodnených postupov prispeje k širšiemu uplatneniu vysoko kvalifikovanej pracovnej sily (predovšetkým mladých ľudí vzdelaných v oblastiach prírodných, poľnohospodárskych, potravinárskych lesníckych a technických vied) v akademickej i komerčnej sfére. Títo budú schopní tvorby vyššej pridanej hodnoty v agrosektore a odvetviach naň viazaných.

Nová Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) kladie dôraz na digitálne technológie a ich využitie v poľnohospodárstve. Vízia Slovenska v novej SPP je adoptovať a využívať inovácie v poľnohospodárstve na zníženie rozdielov v produktivite fariem medzi SR a najrozvinutejšími štátmi EÚ pri zvýšenej ochrane životného prostredia a klímy. Slovensko potrebuje v novej SPP prijímať inovácie aj v dôsledku rastúceho nedostatku pracovnej sily v poľnohospodárstve. V novej SPP má Slovensko ambíciu vytvoriť podmienky, aby slovenské farmy prijali najmodernejšie technológie a inovácie na zvýšenie svojej produktivity a efektívnosti.
 

Zmeny vo vzdelávaní
 

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v agropotravinárskom sektore sa už prejavuje na všetkých úrovniach. Zamestnávatelia priamo ovplyvňujú budúce štruktúry absolventov prichádzajúcich do zamestnania. Napríklad v súčasnosti na Slovensku vznikol nový študijný odbor agromechatronik na troch stredných odborných poľnohospodárskych školách.

Absolventi tohto odboru by v praxi mali obsluhovať poľnohospodársku techniku, budú mať vedomosti a zručnosti z elektrotechniky, elektroniky, hydrauliky či automatizácie. Budú nielen obsluhovať poľnohospodársku techniku, ale súčasne mať i vedomosti a zručnosti z elektrotechniky, elektroniky, hydrauliky či automatizácie. Zánik starých a nástup nových profesií je nezvratný. Pôjde o povolania s vysokou pridanou hodnotou a kreativitou. Nezaniknú pracovné pozície, resp. povolania, kde ľudí nemožno nahradiť strojmi. Všeobecne bude platiť, že robotizácia by mala v nasledujúcich rokoch meniť trh práce. Niektoré profesie síce zaniknú, ale vzniknú nové a môže ich byť dokonca aj viac ako tých, ktoré skončia. Podnikateľské subjekty musia cielene podporovať zamestnancov pri rekvalifikácii a pri zlepšovaní ich zručností. V niektorých povolaniach sa nevyhnutne skráti pracovná doba, veľa ľudí sa presunie do služieb, zmení sa ich spoločensky status, bude napríklad treba opatrovateľov, servis domácností, vychovávateľov (strieborná ekonomika), atď.

Pracovný trh tak sa bude v budúcnosti určite transformovať, pretože mnohé procesy sa budú automatizovať či robotizovať. Práve preto treba zamestnancov neustále digitálne vzdelávať, aby boli v budúcnosti na nové pracovné príležitosti pripravení. Ohrozenie pracovného trhu treba brať ako príležitosť a bude nutné zabezpečiť, aby mali zamestnanci v oblasti digitalizácie potrebné zručnosti. Slovensko ako člen EÚ musí úspešne zvládnuť digitálnu transformáciu a zachovať si tak veľkú konkurencieschopnosť v digitálnej ekonomike, ktorú poháňajú práve inovácie. Digitálna a dátová ekonomika sa v blízkej budúcnosti stane motorom ekonomického rastu SR. Zvyšovanie digitálnych zručností obyvateľov je len na začiatku.
 

Záverečné zhrnutie
 

Postupne sa prejavuje digitálna revolúcia aj v slovenskom agrárnom sektore a nastupuje takzvané inteligentné alebo presné poľnohospodárstvo, ktoré je založené na moderných technológiách. V praxi veľkých podnikov už fungujú napr. dojace roboty, automatické čističe podláh, ktoré odsávajú močovku a odvážajú na určené miesta. A pokrok je vidieť i na poliach, ktoré obrábajú traktory pripojené k internetu.

Roboty nahradzujú chýbajúce pracovné sily aj v tomto sektore, satelity uľahčujú farmárom ich prácu a nastavené aplikácie informujú o stave pôdy i zvierat. Farmári môžu zistiť, koľko hnojiva nebo pesticídov majú použiť, aby pomohli plodinám v raste a zároveň neohrozili krajinu. Robotizácia, tak ako celé presné poľnohospodárstvo, umožňuje razantne redukovať vstupy, predovšetkým spotrebu pesticídov a vody. Vďaka robotom tak farmári ušetria nielen financie na nákup chemických látok, najmä herbicídov, ale i krajinu, v ktorej hospodária.

Ako najvýznamnejšie negatívne faktory aplikácie inovačných aktivít podnikatelia v poľnohospodárstve uvádzajú predovšetkým nedostatok potrebných zdrojov, vysoké náklady na inovácie, neistý dopyt po nových tovaroch a službách a pod. Tieto argumenty sú typické najmä pre farmy registrovaných fyzických osôb.

Z hľadiska zmeny štruktúry povolaní nepôjde v poľnohospodárstve o výrazné kvantitatívne zmeny (v poľnohospodárstve pracuje už len necelých 50 tisíc osôb), ale skôr o kvalitatívnu premenu tejto štruktúry. Pôjde o postupný proces, ktorý sa začne od veľkých právnických osôb až po registrované fyzické osoby podnikajúce v  poľnohospodárstve. Postupne budú zanikať nízko kvalifikované pracovné pozície. Pribudnú však sofistikovanejšie, na ktoré sa budú musieť zamestnanci rekvalifikovať a preškoliť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984