Kniháreň Slova

Počet zobrazení: 2896

anotacie uvodFot.jpgOndrej Kaščák, Branislav Pupala: Škola zlatých golierov - Vzdelávanie v ére neoliberalizmu | André Maurois: René alebo Život vikomta de Chateaubriand | George Orwell: Deníky II (1940-1949) | Jindřich Dejmek, Jan Němeček, Slavomír Michálek: Diplomacie Československa I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992) | Macho Peter a kolektív: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť | Iľja Iľf – Jevgenij Petrov: Putovanie po Amerike

skola-zlatych-golierov_b.jpgOndrej Kaščák, Branislav Pupala: Škola zlatých golierov - Vzdelávanie v ére neoliberalizmu

V našich podmienkach ide o prvé ucelené knižné dielo, ktoré komplexne analyzuje „infiltráciu“ neoliberálnej ideológie do školskej sféry a jej dopady na všetky úrovne správy vzdelávania. Na základe rekonštrukcie vzniku a vývoja neoliberalizmu ako formy sociálnych vzťahov knižka ukazuje, ako tento spôsob transformácie sociálnych vzťahov zmenil a postupne ďalej mení školské systémy, školy i všetkých aktérov vzdelávania.
Text knižky umožňuje dôkladnejšie porozumieť tomu, ako a prečo sa škola stáva rukojemníkom ekonomických vzťahov neoliberálnej spoločnosti a aké riziká stoja za reformami vzdelávania zapriahnutými do tohto typu politických kalkulácií.
Akým spôsobom sa usídľuje neoliberalizmus v správe vzdelávania? Ako sa súčasné reformy vzdelávania podieľajú na redukovaní vzdelania podľa neoliberálnych ekonomických kritérií? Čo spôsobuje uväznenie kvality vzdelávania v neoliberálnom trojuholníku evaluácie - štandardizácie - akontability? Aká je skutočná moc rozmáhajúceho sa testovania žiakov? Aká je tvár súčasnej univerzity? Stáva sa skutočne univerzita podnikom? Je bolonský proces priamym diktátom neoliberalizmu?
Ako sa menia učitelia, rodičia a deti v režime neoliberalizmu? Je „štandardizovaný“ učiteľ autonómnym profesionálom? Existuje nové rozhranie medzi rodinou a školou?

Slon 2013, 208 strán

A.Maurois Chateubriand.jpgAndré Maurois: René alebo Život vikomta de Chateaubriand 

André Maurois, vlastným menom Émile Salomon Wihlem Hezog  (1885 – 1967)  – významný francúzsky historik a životopisec, uznávaný humanista, autor pozoruhodných literárnohistorických biografií a autobiografických Pamätí. Biografia René alebo Život vikomta de Chateaubriand patrí k jeho význačným literárnym štúdiám. Vikomt François-René de Chateaubriand (1768 – 1848), potomok grófa de Combourg, predchodca francúzskeho romantizmu, minister zahraničných vecí, vyslanec v Berlíne a Ríme, uzrel svetlo sveta v starom režime a prežil všetky politicko-historické zvraty prvej polovice 19. storočia; Rousseauov stúpenec a Robespierrov nepriateľ, Bonapartov obdivovateľ a Napoleonov odporca, monarchista a vzbúrenec proti kráľom, liberál a ultraroyalista, racionalista a vizionár zanechal monumentálne dielo, z ktorého stačí spomenúť apológiu Duch kresťanstva, hagiografiu Život opáta de Rancé a rozsiahlu lyrickoepickú poému Pamäti zo záhrobia. Kniha vychádza v slovenčine po prvý raz.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013, 376 stránOrwell denniky 2.jpg

George Orwell: Deníky II (1940-1949)

Druhý díl souborně vydaného deníkového díla George Orwella opět odkrývá každodenní život slavného prozaika a esejisty – od německého bombardování Londýna přes poklidný poválečný pobyt na hebridském ostrově Jura až po poslední dny, které George Orwell strávil v cranhamském sanatoriu s diagnózou tuberkulózy. Kniha obsahuje deníkové záznamy od 1940 až do roku 1949. George Orwell zemřel 21. ledna 1950 na těžké krvácení do plic.

Argo, 2002, 416 strándiplomacie československa.jpgJindřich Dejmek, Jan Němeček, Slavomír  Michálek: Diplomacie Československa I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992)

Pro oblast československé diplomacie – specifické a významné složky státní správy – doposud slovník tohoto druhu neexistuje, a zvláště údaje pro komunistické období jsou v běžných encyklopediích až na výjimky nedostupné. Tato kniha tedy zaplňuje existující mezeru a představuje užitečnou příručkou nejenom pro potřeby vlastního ministerstva zahraničních věcí, ale zvláště pro zájemce z řad novinářů, historiků, pedagogů a další širší veřejnosti. Slovník zahrnuje všechny klíčové osobnosti československé zahraniční služby, tedy vedle ministrů (a samozřejmě i státních tajemníků) také přednosty (ředitele) jednotlivých sekcí v období 1919–1948 a náměstky v době po roce 1949, dále všechny vyslance (pro období do padesátých let), resp. velvyslance. Úvod podává přehled o organizačním vývoji ministerstva zahraničních věcí od jeho vzniku. Slovník tak představuje nepostradatelný základ pro další studium dějin československé diplomacie.

Academia, 2012, 320 stránMacho 1848.jpgMacho Peter a kolektív: Revolúcia 1848/49 a historická pamäť

Na dnešnom území Slovenska sa od druhej polovice 19. storočia pestovali a rozvíjali dva základné príbehy revolúcie 1848/49: príbeh uhorských/maďarských osemaštyridsiatnikov, ktorí bojovali po boku Lajosa Kossutha (medzi nimi aj početných Slovákov), a príbeh slovenských osemaštyridsiatnikov, ktorí bojovali pod hurbanovskou zástavou. V maďarskom prostredí sa kultu revolúcie ujímali rôzne politické a sociálne skupiny, od opozičných politikov až po kalvínsku cirkev, ktorá tým manifestovala odpor voči katolíckym Habsburgovcom. Porážka pri Világoši a následné represálie prispeli k mýtizácii revolúcie a jej hrdinov. Slovenská strana nemohla vzhľadom na málopočetnosť národných aktivistov a ich politickú slabosť konkurovať v tomto smere maďarskej dominancii.

Kniha sa venuje médiám spomínania a zabúdania na „meruôsmy“ rok – za monarchie, počas prvej Československej republiky aj pri stom výročí na začiatku reálno-socialistickej éry – na štátnej a národnej úrovni, ako aj v lokálnych podmienkach. Autori si všímajú literatúru a publicistiku, pomenúvanie verejných priestorov, pomníkovú kultúru, karikatúry, letáky atď. Viaceré príklady dokumentujú, ako sa konštruovala kontinuita boja za národnú slobodu – ako sa z Hurbana stal prvý legionár a z revolúcie 1848 predchodkyňa protifašistického Slovenského národného povstania a socializmu. Záverečná kapitola amerického sociológa Rogersa Brubakera a maďarskej kultúrnej antropologičky Margity Feischmidt porovnáva odlišnú politiku spomínania na revolúciu pri oslavách jej 150. výročia v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Historický ústav SAV, 2012, 306 strán

I.Iľf,J.Petrov.Putovanie po Amerike.jpgIľja Iľf – Jevgenij Petrov: Putovanie po Amerike                                 

Kniha nahliada do vnútra americkej spoločnosti tridsiatych rokov 20. storočia, do jej systémov a princípov fungovania. Vznikla na základe cesty autorskej dvojice do USA, takže je autentickou výpoveďou prežitého. V knihe ide o pravdivé sprostredkovanie obrazu Spojených štátov s ich kontrastmi. Otvorene pomenovávajú prednosti a dosiahnuté úspechy americkej spoločnosti, ale aj jej neduhy a nedostatky. Tento preklad prináša na slovenský knižný trh nový rozmer tvorby Iľfa a Petrova, ktorý bol doposiaľ slovenskému čitateľovi neznámy. Autori sa zhostili témy s majstrovstvom im vlastným, používajúc pritom prístupný jazyk obohatený ich typickým humoristicko-satirickým štýlom. Vo svojom cestopise venujú pozornosť nielen obyčajným ľuďom, spôsobu ich života a každodenným problémom, výrazným prínosom diela je aj zachytenie stretnutí autorov s významnými americkými osobnosťami. Ide o prvé slovenské vydanie.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012, 280 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984