Pokrivená reportáž v Markíze

Počet zobrazení: 4133

Jedným z polopravdivých a účelových výstupov, prepáčte že budem osobným, bola nedeľná reportáž (02. 09. 2018) Viktora Serebryakova v Televíznych novinách Markízy, konkrétne vo vzťahu k mojej osobe, a to o osobnej politickej zodpovednosti, ako ministra školstva, vedy, výskumu a športu v roku 2013, v súvislosti s podpísaním predĺženia zmluvy, na dodávku učebníc na naše školy k novému školskému roku 2014/2015. Konkrétne za udelenie pokuty rezortu Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) v danej veci vo výške 100.000,- Eur v roku 2015, za zvolený postup pri podpísaní Dodatku č. 1 so spoločnosťou XEPAP za distribúciu a uskladnenie učebníc. Žiaľ, nové vtedajšie vedenie rezortu v roku 2015 nenamietalo, a ani si nevyžiadalo moje stanovisko. Som naďalej presvedčený, že som v tom čase konal správne a zodpovedne! Pripomínam, že zabezpečenie distribúcie učebníc do škôl včas, bolo mojou prioritou. Odmietam vylievanie špiny na moju osobu. Preto musím napísať celú pravdu, čo bolo príčinou môjho rozhodnutia.

caplovic.jpgDušan Čaplovič. Foto: Facebook

So spoločnosťou XEPAP bola uzavretá Zmluva č. 0021/2011 na distribúciu materiálnych didaktických prostriedkov pre školy , ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.02.2011 s tým, že táto zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 31.12.2013, s možnosťou jej opätovného predĺženia. Bola podpísaná predchádzajúcim ministrom školstva E. Jurzycom (2010 – 2012), ktorému poradcu robil poslanec M. Beblavý.

V roku 2013 mi sekcia regionálneho školstva predložila návrh na predlženie zmluvy na distribúciu materiálnych didaktických prostriedkov so spol. XEPAP na ďalšie dva roky. Listom zo dňa 26.09.2013, vykonal rezortný odbor VO verejné obstarávanie, a to rokovacím konaním bez zverejnenia (RKBZ) s tým, že výsledkom rokovania bolo odporučenie ministrovi podpísať návrh Dodatku č. 1 k Zmluve č. 0021/2011. Následne dňa 23.12.2013 bol Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve mnou podpísaný a v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj zverejnený, s účinnosťou od 24.12.2013.

V rámci úplnej pravdy na rezorte školstva v čase uzavretia Dodatku č.1 bolo evidovaná splatná a vykonateľná pohľadávka predchádzajúcej spoločnosti AD REM. ktorá vykonávala distribúciu učebníc pred spoločnosťou XEPAP. Rezort školstva bol povinný na základe rozhodnutia súdu uhradiť tejto spoločnosti, s ktorou rezort školstva ukončil zmluvu za môjho predchodcu E. Jurzycu, cca 262 000,- Eur. Uvedenú čiastku sme vyplatili. Na základe vzniknutej situácie sme museli riešiť mesačné platby za uskladnenie učebníc (ležiakov) Dodatkom č. 1, od času keď XEPAP prevzal ležiaky od AD REM a uskladňoval ich vo svojich skladoch, pričom cena uskladnenia týchto ležiakov nebola v roku 2013 doriešená zmluvou podpísanou roku 2011 ministrom E. Jurzycom. Nuž a preto sa v tomto čase dohodlo v zmysle spomínaného výberového konania resp. RKBZ, že rezort školstva bude XEPAP vyplácať menšie mesačné sumy za skladovanie týchto ležiakov. Túto situáciu nikto neriešil, napriek tomu, že zmluva so spol. XEPAP bola uzavretá ešte za E. Jurzycu v roku 2011, avšak skladovanie obrovského počtu učebníc z pred školskej reformy 2009, bolo pre vedenie ministerstva v rokoch 2010 – 2012 ignorované. Preto som musel zodpovedne reagovať na vzniknutý problém, a riešiť ho efektívnejším a hospodárnejším spôsobom, aj vzhľadom na vtedajší nedostatok finančných prostriedkov.

Som presvedčený aj dnes, že Dodatkom č. 1 sa vyriešilo nielen pokračovanie v distribúcii učebníc do škôl na ďalšie obdobie 3 rokov, ale bol ním zavedený aj paušálny mesačný poplatok za uskladňovanie tzv. ležiakov, t.j. učebníc, ktoré sa už nepoužívajú vo výchovnovzdelávacom procese a nikto o nich neprejavil záujem (cca 300tis. kusov). Aj tieto učebnice (tzv. ležiaky) tvorili majetok štátu, ktorý bolo potrebné opatrovať a nakladať s ním v zmysle zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v platnom znení. Medzi správu patrí aj ochrana tohto majetku a uskladnenie tohto majetku. Zastávam názor, že iný spôsob riešenia tohto problému v rozhodnom období nebol prakticky možný.

Ku dňu podania demisie z funkcie ministra školstva 03. 07. 2014 sa v agende ministerstva nachádzajú dokumenty aj spisový obal vo veci doložených faktúr, ktoré však boli vystaviteľom faktúr/ spol. XEPAP, tak ako vyplýva z priložených listín dobropisované. Z uvedeného vyplýva, že ku dňu ukončenia mojej funkcie rezort školstva predmetnej spoločnosti nedĺžil žiaden nevysporiadaný záväzok, konkrétne na rezorte školstva nebola v evidencii žiadna faktúra po lehote splatnosti doručená rezortu školstva, z ktorej by vyplývala povinnosť uhradiť záväzok tejto spoločnosti. Vo veci ďalšieho uskladňovania učebníc firmou XEPAP je možné konštatovať, že následne nikto z mojich nástupcov nespochybnil neplatnosť Zmluvy a Dodatku č. 1, ktorý bol naďalej platný a dodávateľ XEPAP aj naďalej poskytoval služby za podmienok v nich uvedených.

A ešte treba nadovšetko zdôrazniť, že rezort školstva ani po mojej abdikácii právne nenapadol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve cestou súdu, aby dosiahol jeho neplatnosť. Predmetný dodatok preto zrejme vyhovoval aj ďalším vedeniam na úrovni jednotlivých ministrov.

Záverom treba opakovane jasne konštatovať, že žiadna škoda rezortu školstva, ani nikomu inému (inému záujemcovi) nevznikla, pretože rezort školstva z fakturovaných mesačných platieb od začiatku roka 2014 XEPAP nevyplatil, ale naopak vyplatil nároky AD REM, vzniknuté tejto spoločnosti pri vyskladnení učebníc. XEPAP tieto učebnice prevzal a uskladnil, pričom do dnešného dňa za ich skladovanie nedostal ani jedno euro. Uvedenú pokutu NKÚ vo výške 100.000,- Eur z roku 2015, ktorú účelovo vybral redaktor Markízy, by pri mojom nekonaní v rokoch 2013/2014, prevýšili miliónové straty pre rezort pri nerealizácii každoročnej distribúcie učebníc do škôl a ich skladovania (pripomínam, že v skladoch boli staré učebnice v počte kusov 300 tisíc, čo predstavuje hodnotu okolo dvoch miliónov Eur). Uvedené fakty dokazujú, že pán V. Serebryakov z Markízy zvolil túto reportáž účelovo, opäť ako vždy plával po povrchu a navyše cieľavedome diskreditačne voči mojej osobe, bez komplexného poznania celého problému a dôvodov môjho rozhodnutia.

Status na FB, 4. 9. 2018

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984