Prečo sa vicepremiér usmieva

Vo vláde drží dirigentskú paličku nesporne jej podpredseda pre ekonomiku Ivan Mikloš, ktorý bol donedávna ešte v jednej z výťahových politických strán v parlamente, no dnes už je členom SDKÚ. Premiér Mikuláš Dzurinda mu tradične prikyvuje a sekunduje.
Počet zobrazení: 1201

Vo vláde drží dirigentskú paličku nesporne jej podpredseda pre ekonomiku Ivan Mikloš, ktorý bol donedávna ešte v jednej z výťahových politických strán v parlamente, no dnes už je členom SDKÚ. Premiér Mikuláš Dzurinda mu tradične prikyvuje a sekunduje.

V haravare okolo privatizácie strategických podnikov a reformy verejnej správy, kde nepochybne zohráva I. Mikloš kľúčovú úlohu, nám akosi zanikajú jeho ďalšie aktivity. Napríklad s väzbami na audit orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. Dnes sú občania dobre pripravovanou účelovou propagandou mediálneho zoskupenia okolo iniciátorov auditu klamlivo informovaní o jeho skutočných cieľoch. Ak sa vôbec objavia príspevky jeho neomylných aktérov a obhajcov proti oponujúcim odborným argumentom bojujú prevažne demagogickým tvrdením, že s uzneseniami a plnením úloh auditu nesúhlasia najmä "neschopní štátni úradníci", "stovky darmožráčov" a pracovníci "nezmyselných výskumných ústavov".

Klamlivé informácie pre verejnosť

Dôkazom chaotickej situácie je aj analýza prerokovaná 4. apríla 2001 vo vláde, ktorá sa venovala plneniu rozhodnutí týkajúcich sa spomínaného auditu. Na verejnosť prenikajú zväčša len názory, že sa jeho realizáciou ušetria financie daňových poplatníkov. Tvrdí sa to napriek tomu, že vicepremiér Mikloš doteraz nevedel konkretizovať, koľko finančných prostriedkov sa prebiehajúcim auditom už podarilo ušetriť. Z dejín veľmi dobre poznáme, ako môže mať propaganda polopravdy veľmi blízko ku lži. Tak je to aj s tvrdením o miliardových úsporách prostredníctvom auditu. V konečnom dôsledku sa takmer nič neušetrí. Naopak, vo viacerých prípadoch náklady vzrastú - pri presune pracovníkov zo zrušených organizácií na ministerstvá, na ktorých budú, už ako štátni zamestnanci, poberať i príplatok za nepodnikanie.

Objednávané služby, ktoré by mali poskytovať mimovládne organizácie a takto nahradiť štátom zriadené vedecké a metodické inštitúcie s vyspelým odborným zázemím a s dobrými kontaktmi na zahraničie, budú neúmerne drahšie. Pre zasvätených nie je tajomstvom, že prevažná časť analýz vzniká a bude vznikať na vysokých školách a na iných vedeckých pracoviskách, ktoré sa v súčasnosti ešte nedostali do likvidačného záujmu auditu. Mnohí autori ich realizujú za štátne prostriedky v rámci grantových projektov, prípadne v medzinárodnej spolupráci so zahraničnou podporou, a potom ich prostredníctvom nového lievika - tentoraz mimovládnej organizácie - opäť ponúknu štátu. Samozrejme, už za exkluzívnejšiu cenu. Štát tak často nepriamo i priamo viackrát platí za výstup zväčša s jedným obsahom, ale s iným názvom riešenej témy.

Plavci v prázdnom bazéne

O nezodpovednej príprave auditu svedčí aj to, že vláda k nemu prijala už vyše 50 uznesení, vyše desať uznesení ku koncepcii nových právnych noriem a vyše 25 uznesení ku každému materiálu jednotlivých ministerstiev. Okrem toho, od 30. augusta 2000, keď vláda uznesením č. 694 schválila Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, existuje množstvo ďalších vládnych dokumentov. Aj to dokazuje nekoncepčnú prácu nielen tímu poradcov zoskupených okolo I. Mikloša. Prevažná časť uznesení k auditu v konečnom dôsledku núti mnohých, naozaj kvalitných manažérov a odborníkov z dotknutých inštitúcií, čo vedia dobre plávať, skočiť do bazénu bez vody, ktorý až potom bude možné napustiť vodou.

Je naozaj nevysvetliteľné, že sa od dotknutých rozpočtových a príspevkových organizácií žiada vypracovať predbežné transformačné projekty o spôsobe ich prechodu do neziskových foriem hospodárenia, poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Popritom NR SR doteraz neschválila zákon o transformácii štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií na neziskové, ktorý pripravuje ministerstvo privatizácie, ani novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti. Pre uvažujúceho človeka je takýto postup nepochopiteľný, veď na transformáciu navrhované organizácie dosiaľ nevedia, do akého prostredia by mali vstúpiť, pričom v súčasnom chaose je dosť možné, že v transformačnom polčase sa pravidlá budú účelovo meniť s jediným cieľom: položiť tieto inštitúcie na kolená.

Ako legalizovať transformáciu vlastníctva

Auditorom v podstate ide o dosiahnutie jediného cieľa - ,,legalizácie" získania štátneho majetku, transformovaného do súkromného vlastníctva, pre politicky spriaznené mimovládne a privatizačné zoskupenia. Napokon, v poslednej analýze to dokazuje požiadavka formulovaná do uznesenia pre ministrov poskytnúť I. Miklošovi údaje o nehnuteľnom a hnuteľnom majetku vo svojej pôsobnosti, ktorý sa v tomto prípade využíva na poskytovanie ubytovacích služieb. Ide už o tretí pokus ako k takýmto údajom dostať - prostredníctvom vicepremiéra - súkromné osoby, ktoré sa vlani podieľali na vypracovaní auditu.

Vláda síce rétoricky podporuje rozvoj vzdelanosti, no súčasne neustále ustupuje tlaku nových a staronových nádejných privatizérov. S návrhom využitia na študijné účely nepochodilo napríklad Mediálne informačné centrum pre študentov Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK. Treba podporiť transformačno-integračný projekt Výskumného ústavu veterinárnej medicíny na Centrum pre spoluprácu vied v Košiciach s úzkou väzbou na edukačný a vedecko-výskumný proces s Univerzitou veterinárneho lekárstva. Takýto prístup považujem v terajších náročných podmienkach za najlepšiu cestu ako nielen zachovať , ale aj vo vyššej kvalite využiť vedecký potenciál mnohých mimouniverzitných vedeckých pracovísk v prospech zefektívňovania vzdelávacieho, vedeckého, odborno-preventívneho a metodického procesu i vo vzťahu pri prijímaní kvalifikovaných rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy.

Za politicky krátkozraké možno v rámci auditu považovať odštátňovanie a v podstate likvidácia budov, vybavenia i pozemkov takých inštitúcií, ktoré svojou činnosťou musia zabezpečovať prevenciu, ochranu zdravia a potravinového trhu v SR. Nesporne k nim patrí Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Výskumný ústav rastlinnej výroby a Výskumný ústav živočíšnej výroby. Viaceré z nich majú postavenie národných referenčných centier vo vzťahu k významným medzinárodných organizáciám. Úlohy, na plnenie ktorých ich zriadili, nám nemôžu zabezpečiť len samospasiteľné mimovládne organizácie. Význam týchto inštitúcií bude v globalizujúcom sa svete vzrastať, o čom svedčí veľká pozornosť a podpora štátu rezortným výskumným ústavom v NSR, Rakúsku, či Švédsku.

Kladivo na čarodejnice

Nežiaduca je postupne a dôkladne pripravovaná likvidácia mnohých organizácií v oblasti vzdelávania, informácií a kultúry - Štátny pedagogický ústav, Štátny inštitút odborného vzdelávania, metodické centrá, Národné osvetové centrum, Divadelný ústav, Hudobné centrum a mnohé ďalšie inštitúcie, ktoré sú vo svojej činnosti pre budúcnosť vzdelanej a kultúrnej krajiny nepostrádateľné. Napokon, tiež nie je možné používať audit ako "kladivo na čarodejnice!". Svedčí o tom nedávny návrh na zrušenie Domu zahraničných Slovákov (DZS), ktorý predkladá minister kultúry Milan Kňažko. Veď to dokonca nekorešponduje ani so závermi auditu, ktorý, naopak, odporúča agendu krajanov sústrediť práve do tejto inštitúcie a DZS je v zozname organizácií kultúry a školstva, pri ktorých sa realizujú osobitné typy zmien.

Skutočným cieľom auditu nie je pomoc pri uchovaní a zefektívnení činnosti väčšiny odborných rezortných organizácií, ale naopak - získanie prevažnej časti hnuteľného a nehnuteľného majetku. Pokračujúce "dobre rozvrhnuté" uznesenia a nové závery vytvárajú vážne podozrenie, že sa audit stáva ďalším zdrojom šíriacej sa zhubnej choroby v našej spoločnosti počas desaťročnej histórie striedajúcich sa vlád: korupcie a klientelizmu. Suverénny úsmev na tvári podpredsedu vlády Mikloša má zrejme príčinu aj v tom, že sa mu to postupne darí presadzovať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984