Práca na čierno nie je hlavný problém

Na seminári Mladí za zamestnanosť mladých sa hovorilo o modelovom projekte zameranom na zlepšenie zamestnanosti mladých, ktorý sa testoval na šiestich slovenských okresoch. Nakoľko sú tieto pracovné miesta perspektívne z dlhodobého hľadiska?
Počet zobrazení: 1449

Peter Magvaši

Na seminári Mladí za zamestnanosť mladých sa hovorilo o modelovom projekte zameranom na zlepšenie zamestnanosti mladých, ktorý sa testoval na šiestich slovenských okresoch. Nakoľko sú tieto pracovné miesta perspektívne z dlhodobého hľadiska?

- To treba rozdeliť na dve zložky: dlhodobo nezamestnaní na verejnoprospešných prácach a potom pracovné miesta vytvorené cez aktívnu politiku na trhu práce. Pokiaľ ide o miesta vytvorené aktívnou politikou, zamestnávateľovi vzniká záväzok, že musí zamestnať nového pracovníka dlhodobo, t.j. na dobu neurčitú, vzniká teda riadny zamestnanecký vzťah. Realizácia programu súvisí so zdrojmi Národného úradu práce. Za posledné tri mesiace vývoj v jeho príjmoch začína mať pozitívnu tendenciu. Odhady, ktoré sme mali v rozpočte na rok 2001, ukazujú, že budeme môcť práve na aktívnu politiku použiť viac zdrojov, ako sme predpokladali. Zo štátneho rozpočtu (ŠR) sme už na realizáciu projektu zamestnávania mladých ľudí dostali 50 miliónov korún, zo zdrojov NÚP sa použije ďalších 50 miliónov. To by malo pokryť zabezpečenie celkového servisu - rekvalifikácie a prípravu mladých ľudí na začlenenie do pracovného procesu. Všetko, čo bolo v pilotnom projekte odskúšané, sa bude teraz realizovať na území celého Slovenska. Na verejnoprospešné práce pre dlhodobo nezamestnaných ľudí sme zo ŠR vyčlenili poldruha milióna korún.

Spomenuli ste určité limity, ktoré kladie aktívnej sociálnej politike vývoj ekonomického systému. Predpokladáte s ohľadom na zvýšenie príspevkov zo štátneho rozpočtu, že sa bude situácia naďalej zlepšovať?

- V sociálnej poisťovni aj v NÚP sa nám za posledné tri mesiace javí, že je väčší príjem a lepší výber poistného. Príčiny tohto javu sme ešte celkom dobre neidentifikovali. Nezamestnanosť je veľká, ale zrejme vzrástol vymeriavací základ u tých, čo pracujú. Ak by došlo k znižovaniu nezamestnanosti, podľa našich prepočtov jej redukcia o jedno percento predstavuje príjem do fondu Sociálnej poisťovne 900 miliónov SK. V príjmoch do ŠR však klesol podiel príjmov od fyzických a rastie iba príjem od právnických osôb. To signalizuje, že sa ekonomicky spevňuje podniková sféra. Ale obdobie troch mesiacov je prikrátke na to, aby sa na základe tohto vývoja dali robiť dlhotrvajúce závery.

Myslíte si, že je súčasná miera nezamestnanosti nadhodnotená v súvislosti s tzv. šedou ekonomikou?

- Rozlišujeme dve miery nezamestnanosti. Jedna sa vykazuje na základe evidencie na úrade práce, tá sa vlastne vo všeobecnosti používa. Druhá sa vyhodnocuje raz za štvrťroka cez výberové zisťovanie pracovnej sily podľa metodiky Medzinárodnej organizácie práce. Vychádza z potreby zisťovania a porovnávania miery nezamestnanosti v celosvetovom meradle. To znamená aj v takých krajinách, kde neexistuje inštitucionálne zabezpečenie, ako sú národné úrady práce. Jedna otázka z takéhoto dotazníka znie: Dostali ste posledný týždeň nejakú odmenu za svoju prácu? Ak respondent odpovie áno, vníma sa ako zamestnaný. A práve tu dochádzalo na Slovensku k rozporom. Napríklad v rokoch 1996 a 1997 bola miera nezamestnanosti okolo 14 percent, ale cez uvedené výberové zisťovanie sme zaznamenali mieru nezamestnanosti 11 percent. Trojpercentný rozdiel tvorili náhodilo zamestnaní ľudia, ktorí nemali trvalý pracovný pomer, no získavali za pracovný výkon peniaze, čo je formálne práca na čierno. Vlani sa tieto dva parametre priblížili. Miera nezamestnanosti evidovaná NÚP dosiahla v priemere 18,2 percenta a miera nezamestnanosti na základe výberového zisťovania 18,1. Ich rozdiel sa zúžil na desatinu percenta. Objem čiernej práce sa teda skôr znížil. Na adresu toho, čo som povedal o počítaní hrušiek a jabĺk, treba uviesť, že najmä pravicoví politici spustili veľa demagógie, keď hovoria, že hlavným problémom slovenskej nezamestnanosti je čierna práca. To vôbec nie je pravda. Ak aj zlikvidujeme čiernu prácu, nevytvoríme nové pracovné miesta, lebo tie už vlastne reálne existujú. Navyše čierna práca je výsledkom čiernej ekonomiky, nedobrého právneho prostredia, a nie výsledkom toho, že by ľudia nemali záujem o pracovníkov.

zhovárala sa Tatiana Súľovská

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984