Reklama
Reklama

Archív článkov

 

Schopnosť pochopiť zmeny, ktorými prechádza spoločnosť v posledných desaťročiach, sa stáva jednou zo základných podmienok uplatnenia sa v súčasnom svete. Stoici kedysi hovorievali, že múdreho človeka osud vedie, hlúpeho vlečie. Tak je to aj dnes, a platí to nielen pre osudy jednotlivcov, ale aj pre osudy spoločností a štátov. Dokážeme sa...

 

Už päť desaťročí sme svedkami neschopnosti prerušiť trend neefektívnosti rozvoja spoločnosti v našich podmienkach. Po odstránení niektorých politických a ideologických príčin daného stavu je čoraz viac zrejmé, že jej hlboké príčiny ležia v prílišnom tradicionalizme myslenia, v koncepčnej kríze slovenskej spoločnosti, v neschopnosti uvažovať o kvalite...

 

Keď chceme pochopiť, čo sa deje v určitej spoločnosti, prečo sa ľudia správajú tak a tak, prečo raz konajú "rozumne" a inokedy zasa "iracionálne", tak často urobíme lepšie, keď sa budeme zaujímať nielen o "reálie" ich života, ale aj o ich ašpirácie, sny, o to, čo vlastne chcú, namiesto toho, aby sme sa pýtali ako žijú, čo fakticky určuje...

Neraz počujeme, že žijeme v epoche, keď štát prestáva byť základným rámcom života spoločnosti. Pri úvahách o možných formách usporiadania súčasného sveta rekapitulujeme možnosti a obmedzenia geopolitických modelovminulosti. Mimoriadne podnetné môžu byť úvahy o osude veľkých impérií, predovšetkým o osude Rímskej ríše.

Príklad Ríma a dojmy z...

 

Procesy globalizácie dnes zásadným spôsobom menia ekonomickú, politickú, kultúrnu a vojenskú "mapu". Globalizácia však určite nie je "osudom", prináša so sebou mnoho dvojznačného a preto je potrebné uvažovať o tom, do akej miery ich možno usmerniť tak, aby boli na prospech čo najväčšiemu počtu krajín a ľudí. Úvahy E. Hillebranda a G....

 

Nemecký filozof G. W. F. Hegel kedysi napísal: "Svetové dejiny nie sú pôdou šťastia. Obdobia šťastia sú v nich prázdnymi listami, lebo sú obdobiami harmónie bez protikladov." Pokiaľ má tento filozof pravdu, tak o našej súčasnosti toho raz historici napíšu veľmi veľa: určite nežijeme v období "šťastia", teda stability a harmónie. Skôr naopak...

V časoch bipolárneho sveta sa centrálne riadená ekonomika snažila v určitých ekonomických parametroch dobehnúť rozvinutú kapitalistickú spoločnosť. V prelomovom roku 1989 sa skoro zdalo, že už ju dobieha. Potom sa ukázalo, že zatiaľ čo centrálne plánovaná ekonomika sa najmä kvôli spoločenskému a politickému vývoju musela transformovať na trhovú ekonomiku, vyspelý...

 

V prostredí slovenskej ľavice nezriedka počuť hlasy, že riešenie aktuálnych sociálno-ekonomických problémov si vyžaduje odbornosť a pragmatický, teda na praktický úžitok zameraný prístup. Rozdiel medzi pravicou a ľavicou tak vraj prestáva byť rozhodujúci. Nejde vraj o to, aby riešenia boli ľavicové či pravicové, ale aby boli spoločensky...

Často počujeme náreky na kvalitu politického života na Slovensku. Chýba vraj ideová, ideologická vyhranenosť politických zoskupení, sťažujeme sa na malý záujem občanov o aktívnu politickú činnosť. Keď hľadáme vinníka, tak sa obyčajne obraciame do minulosti, na vine je "režim". Tam, kde "režim" nemali, tam je to vraj úplne ináč. S prekvapením však zisťujeme, že s podobnými...

Hoci pojem globalizácia vyvoláva v hlavách jedných predstavu módneho trendu, ku ktorému sa nevyhnutne musia pripojiť, lebo by sa považovali za vyradených z vyhne skutočnosti niekde na okraj do neživotných polosnových, poloskutočných trasovísk, v hlavách iných predstavuje osudové ohrozenie zosnované a naplánované pekelnými silami satanskými. Podľa mňa však...

Problémom súčasnej Juhoslávie je fakt, že sa dnes môže (a zväčša sa to robí) vysloviť na túto tému každý, ako sa mu len zachce, a pritom bude mať aspoň v niečom pravdu. Kúsky pravdy nemajú však vlastnosti celku, z ktorej boli vytrhnuté. Vo svojom poslednom rozhovore Jurij Lotman hovorí: "Ľahko je človeku povedať omnoho viac, ako vie, a omnoho viac, ako si myslí....

Ako uvádza F. Novosád v jednej svojej úvahe, "Tretiu cestu začali hlásať ľudia (etickí socialisti), ktorí si uvedomovali konfliktnosť a problémy kapitalizmu, neverili však, že existuje zásadné riešenie (…) Boli presvedčení, že kapitalizmus má isté "chronické choroby", je však potrebné naučiť sa s nimi žiť, teda donútiť ho politicky k istému režimu, ktorý by...

Postoj mládeže, predovšetkým však vysokoškolských študentov, patril medzi rozhodujúce faktory, ktoré prispeli k takému dramatickému rozpadu komunistického systému v roku 1989. To, že bezprostredný impulz k pádu komunizmu vyšiel práve z radov mládeže, má svoje historické opodstatnenie. Generácia rodičov totiž bola nútená po zlyhaní politických elít z roku 1968-1969, ktoré za...

Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o to, čo sa deje v súčasnej filozofii, iste pozná meno nemeckého filozofa Jürgena Habermasa. Jeho dielo už od začiatku 60. rokov určuje spôsoby, ako dnes rozmýšľame o svete, súčasnosti a dejinách.

Predsa však, poznať meno a vedieť, o čo ide v jeho diele, sú obyčajne rozdielne veci. Napriek nespornému významu, do...

Počas studenej vojny (1947 - 1989) bolo každému jasné, že vnútorné konflikty rozvojových krajín boli výsledkom politických rivalít dvoch superveľmocí. Každý vnútorný ozbrojený konflikt - americkými stratégmi nazývaný v 80-tych rokoch "vojna slabej intenzity" - bol spojený s podozrením, že ho oživovala, povzbudzovala a podporovala nejaká vonkajšia ideológia.

...

V druhej polovici dvadsiateho storočia sa v Spojených štátoch a ďalších vyspelých krajinách uskutočnil posun k tomu, čo býva nazývané informačnou spoločnosťou, informačným vekom alebo postindustriálnou érou. Futurológ Alvin Toffler označil tento prechod ako Tretiu vlnu, naznačujúc, že bude mať rovnako závažné dôsledky ako dve predchádzajúce vlny v ľudských dejinách: posun od...

 

Na Slovensku sa už dlhšiu dobu diskutuje o novelizácii ústavy. Komisia Národnej rady Slovenskej republiky poverená vypracovaním návrhu zmien a doplnkov ústavy sa skladá prevažne zo známych právnikov so značným vplyvom vo vlastných politických stranách. Výsledok ich práce bude pravdepodobne kvalitný a azda mu dokážu zabezpečiť i nevyhnutnú...

V konkrétnej historickej dobe, ktorú žijeme, sa mimoriadne zvyšujú nároky na štátnopolitickú zodpovednosť všetkých, ktorí tvoria a uskutočňujú zahraničnú politiku SR. A rastie miera rizika ďalekosiahlych negatívnych dopadov pri nesprávnej voľbe zahraničnopolitických cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie, pri zlej kalkulácii pomeru síl, podcenení vývojových...

O jednom zo zakladateľov spoločenstva západoeurópskych štátov, ktoré dnes nesie názov Európska únia, Jeanovi Monetovi, sa traduje, že pri spätnom hod notení svojho diela si prial, aby sa proces zjednocovania začal v oblasti kultúry, a nie v oblasti politiky a ekonomiky.

Nech už je tento výrok autentický alebo nie, predsa len obsahuje hlbokú pravdu, ktorú...

 

Termín globalizácia sa v poslednom čase stal neodmysliteľnou súčasťou slovníka väčšiny našich politikov a publicistov, ktorí ho však zväčša používajú podobným spôsobom ako termíny demokracia, politická kultúra či občianska spoločnosť.

Podobne sa u nás pred rokmi používali termíny vedecko-technická revolúcia,...

Historik Eric Hobsbawm nazval 20. storočie "vekom extrémov". Nie je nič banál nejšieho ako poukaz na to, ako veľmi sa rozchádza úžasný pokrok vedy, blahobytu, ale aj demokracie so skúsenosťou obidvoch svetových vojen a obidvoch totalitných systémov. Menej viditeľná je transformácia protikladných pólov samotných: spôsob ako bol postavený na hlavu klasický protiklad medzi...

 

Nevyhnutnou súčasťou procesov transformácie na Slovensku je aj analýza trendov vývoja kriminality. Len tak totiž môžeme pochopiť všetky riziká, ktoré proces transformácie prináša. Napriek všetkým skeptickým výhradám, ktoré môžeme vyjadriť k presnosti obrazu kriminality optikou policajnej štatistiky, je pre nás na Slovensku jediným...

Kambodžská ľudová rozprávka rozpráva príbeh o pavúkovi, ktorý veľmi rád hodoval a nenechal si ujsť žiadnu príležitosť, počas ktorej bolo možné napratať sa dobrým jedlom. V tých časoch pavúky ešte nemali dnešnú podobu a tvar ich tela bol oválny. Nuž a raz sa mali konať dve hostiny dokonca v jeden deň.

Pavúk Pakayana rozhodne nechcel chýbať ani na jednej z...

 

Moderné spoločnosti v porovnaní s tradičnými spoločnosťami sú dosť jednotvárne, rovnorodé, temer "nudné". Voľakedy každý región, dedina mala typický kroj, typické jedlá, dokonca piesne. To ani nespomínam zvyky, spôsob života, dialekt, typický spôsob vyjadrovania. Táto pestrosť je už dávno minulosťou, začala sa strácať už vtedy, keď za...

Obraz prežitých 10 rokov vyzerá podľa toho, z akej perspektívy sa ne pozeráme. Inak sa javia prostému človeku, ktorý má starosť, z čoho uživiť rodinu, lebo aj posledné fabriky v okolí na Gemeri sa rozpadli, deti dorastajú a nevedno, či si nájdu prácu. Na rekvalifikáciu a následnú migráciu za prácou má už priveľa rôčkov, do dôchodku ich ostáva tiež dosť. Inak sa prežité...

Stránky

Kategória

Autor