Bola skôr sliepka alebo vajce?

Hľadanie pravdy v spore EuroWebu so SANET-om by sa v subjektívnej rovine dalo celkom iste prirovnať k hľadaniu odpovede na otázku, či bola skôr sliepka alebo vajce. Aj v prvom, aj v druhom prípade totiž každý nový uhol pohladu prináša namiesto rozjasnenia ešte väčšiu hmlu a váhanie nad tým, čo popriet a čomu dať objektívne za pravdu.
Počet zobrazení: 2988
13-m.JPG

Hľadanie pravdy v spore EuroWebu so SANET-om by sa v subjektívnej rovine dalo celkom iste prirovnať k hľadaniu odpovede na otázku, či bola skôr sliepka alebo vajce. Aj v prvom, aj v druhom prípade totiž každý nový uhol pohladu prináša namiesto rozjasnenia ešte väčšiu hmlu a váhanie nad tým, čo popriet a čomu dať objektívne za pravdu. EuroWeb tvrdí, že pre svoj nový systém robí maximum, SANET to popiera a o pomoc žiada štátne orgány. Po utíchnutí protestov Asociácie poskytovateľov internetu zo začiatku tohto roka sa tak kauza prevádzky nového SK-NIC-u stáva cieľom nepochybne najväčšej publicity v histórii. Hoci Združenie používateľov slovenskej akademickej a dátovej siete vzniklo v roku 1992 s cieľom vytvoriť národnú internetovú infraštruktúru, svoju významnú úlohu zohralo i pri začatí registrácie domény .SK po roku 1993. Vtedy sa postaralo o zakúpenie historicky prvého DNS servera, ktorý svoj účel potom plnil až do roku 2002. Od prvého momentu sa však o našu doménu starala spoločnosť EUnet, neskôr známa ako EuroWeb. SANET však pre svoj veľký význam pri budovaní slovenského internetu má dodnes právo nárokovať si adekvátne silnú väzbu na rozhodnutia, ktoré sa ho dotýkajú. Po predstavení nového systému registrácie domén spoločnosťou EuroWeb v septembri roku 2002 SANET verejne fakticky neprezentoval nijaké výhrady, hoci, ako tvrdí predseda jeho predstavenstva prof. Ing. Pavol Horváth, i v tomto čase existovali pokusy o zásah do celého systému, ale neboli vraj v žiadnom smere úspešné. Faktom však napriek tomu zostáva, že prvé oficiálne námietky SANETU voči novému SK-NIC-u sa dostávajú na svetlo sveta až koncom septembra 2003, čiže presne rok po ohlásení jeho prevádzky a súčasne v čase, keď sa už podľa pôvodných zámerov mala začať samotná deaktivácia nepremigrovaných domén. Výhrady SANET-u a rokovania s EuroWebom Prvá tlačová správa, ktorú vydal SANET 23. septembra 2003, vypovedá o údajnej svojvôli EuroWebu pri vytváraní nových pravidiel registrácie domén. „Považujeme za potrebné zdôrazniť, že vrcholová doména SK nie je majetkom žiadnej firmy ani organizácie, ale ako zdroj unikátnych informácií v sieti internet patrí všetkým občanom Slovenskej republiky,“ upozorňuje predstavenstvo, pričom si všíma najmä komplikovanosť pravidiel a ich čiastočný nesúlad so slovenskou legislatívou, technické nedostatky, ktoré priamo ohrozujú existenciu nášho internetu a spolu s tým všetkým na dôvažok absolútnu nechuť EuroWebu reagovať na otázky a podnety internetovej obce vo veciach, ktoré sa jej úzko dotýkajú. Svojim členom odporúča neakceptovať podmienky EuroWebu. Na svojich stránkach uverejňuje 30. septembra kompletné znenie svojich výhrad voči novému SK-NIC-u. V tomto momente sa začali i samotné rokovania s EuroWebom – uskutočnili sa, bez toho, aby sa spätná väzba z nich dostala do médií. Na akej báze prebiehali, sa dnes nedá určiť, isté však je, že pohľad oboch táborov je absolútne odlišný. SANET tvrdí, že „rokovania boli zo strany spoločnosti EuroWeb, a. s., zmarené“ a že „spoločnosť EuroWeb, a. s., nesplnila žiaden zo svojich zápisnične odsúhlasených záväzkov na zmeny v Pravidlách a SK-NIC ani ostatné dohodnuté pripomienky“. Naproti tomu hovorkyňa EuroWebu Gabriela Tomancová vymenúva zmeny, ktoré SK-NIC zobral do úvahy práve na základe stretnutí s predstaviteľmi SANET-u. „Na základe pripomienok SANET-u boli platobné podmienky upravené tak, aby sa organizácie napojené na štátny rozpočet mohli stať registrátormi a uskutočňovať úhrady za domény ,“ uvádza Tomancová, pričom za úplne najväčší úspech považuje vznik Rady SK-NIC. „Výsledkom vzájomnej diskusie bol tiež EuroWebom vypracovaný návrh na zapracovanie pripomienok SANET-u do Pravidiel, ktorý je v súčasnosti na prerokovaní v Rade SK-NIC.“ Rada SK-NIC Práve vznik Rady SK-NIC považuje i SANET aspoň za jeden z malých úspechov v mori nepochopenia EuroWebu. Na čo má dohliadať tento orgán a aké sú predstavy do budúcnosti? Upresňuje predseda Predstavenstva SANET-u, prof. Horváth: „Hlavnou úlohou tejto rady je urýchlene zabezpečiť zriadenie právnickej osoby Združenia SK-NIC, ktorej členmi sa stanú všetky právnické osoby reprezentujúce slovenskú internetovú komunitu. Združenie v zmysle schválených stanov prevezme správu domény do svojich rúk, ako je to v ostatných krajinách, s právomocou určovať Pravidlá prevádzky domény. Dočasne túto funkciu prevzala rada, s cieľom potom zabezpečiť, aby spoločnosť EuroWeb nemohla konať svojvoľne.“ Rada dočasne zahŕňa celkovo päť členov – Asociácia poskytovateľov internetu, Združenie poskytovateľov webhostingu, SANET, Úrad vlády SR a svoje miesto v rade má aj Ivan Leščák. Vážne obvinenie SANET-u: EuroWeb nemá mandát registrovať slovenské domény Okrem pôvodných výhrad v posledných tlačových dokumentoch SANET doslova „vyťahuje“ doposiaľ málo prediskutovanú tému – na základe čoho má EuroWeb právo prevádzkovať SK-NIC. V rozhovore pre server DISK.SK predseda predstavenstva prof. Horváth doslova povedal: „EW nemá žiadne písomné poverenie od ICANN na prevádzkovanie domény .SK. Jeho činnosť je teda úplne bez akéhokoľvek právneho základu, spolieha sa len na nečinnosť súdov a na snahu malých registrátorov zarobit na registrácii jednotlivcov alebo malých firiem, ktoré nemajú čas zaoberať sa podstatou veci.“ Podobný názor zastáva i rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý vo svojom otvorenom liste žiada EuroWeb, aby vysvetlil, ktorý relevantný štátny orgán alebo organizácia reprezentujúca slovenskú internetovú komunitu mu v tejto oblasti odsúhlasila jeho postup. Ako to je v skutočnosti, vysvetľuje Ivan Leščák, v súčasnosti vedený ako administratívny kontakt domény SK v ICANN, ktorý navyše do roku 2001 pôsobil na poste hlavného registrátora našej národnej domény. Leščák vysvetľuje, že EuroWeb je právoplatne delegovaný organizáciou ICANN na prevádzku SK-NIC-u, na margo nutnosti poverovania štátom poznamenáva, že štát má právo zasiahnuť do správy národnej domény, ale „väcšina národných vlád do prevádzky domény príslušnej krajiny nevstupuje, reguláciu si rieši internetová komunita sama“. Na záver dodáva, že „správa domény EUnet-om resp. neskôr EuroWebom nebola nikdy spochybňovaná, až do objavenia súčasného sporu“, čo nemožno považovať práve za najkorektnejšie. Malé ústupky alebo veľké rozhodnutia? SANET, vyjadrujúc nespokojnost s EuroWebom, „žiada Radu SK-NIC, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby podnikli rázne opatrenia na zmenu prevádzkovatela národnej domény .SK“, verí pritom, že EuroWeb bude zbavený štatútu registrátora domény .SK. Kľúčovým v celom spore pritom bol pondelok 24. november, keď mala byť podľa plánu deaktivovaná doména sanet.sk.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984