Reklama
Reklama

Médiá o realite a realita médií

Počet zobrazení: 2663

Do akej miery je obraz sveta, ako nám ho sprostredkovávajú médiá hlavného prúdu, pravdivý? Informujú nás médiá, alebo nás zavádzajú? A keď aj jedno aj druhé, tak v akom pomere? A ako si to vlastne my, radoví čitatelia, môžeme overiť? Ako môžeme oddeliť informáciu od dezinformácie?

Keby nám niekto povedal, že pravdivosť tvrdení v novinách môžeme zistiť tak, že si kúpime dva exempláre tých istých novín a potom ich porovnáme, tak by sme sa asi zasmiali. Keď nám však niekto povie, aby sme si veci overili z viacerých zdrojov, teda kúpili si po jednom exemplári rozličných novín, tak to považujeme za dobrú radu. Čoskoro však zistíme, že vlastne sme v tej istej situácii ako tí, čo si overujú pravdu tak, že si kúpia dva exempláre tých istých novín. Veď zisťujeme, že temer vo všetkých novinách sa píše to isté. Rozdiely sú len, ak vôbec sú, len v štylistike.

Prvá možnosť, teda konfrontovať rôzne pohľady, akosi už nie je k dispozícii. A keby aj bola, na základe čoho však môžeme rozhodnúť, ktorý z týchto pohľadov je relevantný a ktorý nie, resp. ako vydestilovať z dvoch alebo troch upravených obrazov ako tak adekvátny obraz reality? Nakoniec, skoro všetko, čo o svete vieme, vieme z médií.

Možno jednou z ciest ako posúdiť obrazy reality ako nám ich podávajú médiá je „zmerať“ ich jasne artikulovaným teoretickým modelom reality. Model nám hovorí o tom, čo je možné a čo nie a v tomto zmysle umožňuje posúdiť váhu jednotlivých faktov. Model hovorí o tom, v akých proporciách pôsobia rozhodujúce faktory, ktoré sa podieľajú na formovaní danej konfigurácie síl.  Model určuje kritériá toho, čo je podstatné a čo vedľajšie, čo je čo určuje a čo je určované, čo je príčinou a čo účinkom, ako je konfigurácia základných interakcií. Úlohou filozofie a sociálnej teórie, teoretických zložiek vied o spoločnosti, je práve vypracovanie takéhoto modelu skutočnosti.

Do akej miery dnes vedy o spoločnosti plnia túto funkciu, zostáva otvorenou otázkou. Skeptici tvrdia, že teoretické poznanie je aj dnes len osobitne ľstivou formou indoktrinácie  (po slovensky: vymývania mozgov). Na rovine teórie však prebiehajú reálne spory a vieme rozhodnúť, čo je skutočný argument a čo je číra imitácia argumentu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy